Find.no AS
Juridisk navn:  Find.no AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92255961
Skedsmo Kirkevei 405 Skedsmo Kirkevei 405 Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 892159742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-88.05%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 46.000 385.000 2.776.000 4.414.000 4.549.000
Resultat: 0 29.000 89.000 99.000 28.000
Egenkapital: 0 -72.000 -24.000 -24.000 -72.000
Regnskap for  Find.no AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 46.000 385.000 2.776.000 4.414.000 4.549.000
Driftskostnader -31.000 -356.000 -2.694.000 -4.291.000 -4.522.000
Driftsresultat 15.000 29.000 83.000 124.000 28.000
Finansinntekter 0 19.000 0 0
Finanskostnader -15.000 0 -12.000 -25.000 0
Finans -15.000 0 7.000 -25.000 0
Resultat før skatt 29.000 89.000 99.000 28.000
Skattekostnad -6.000 -40.000 -50.000 -7.000
Årsresultat 23.000 50.000 49.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 14.000 13.000 27.000
Sum omløpsmidler 55.000 753.000 869.000 1.202.000 1.162.000
Sum eiendeler 55.000 772.000 883.000 1.215.000 1.189.000
Sum opptjent egenkapital -372.000 -323.000 -323.000 21.000
Sum egenkapital -72.000 -24.000 -24.000 -72.000
Sum langsiktig gjeld 159.000 258.000 182.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 686.000 648.000 1.057.000 1.127.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 773.000 883.000 1.216.000 1.189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.000 385.000 2.776.000 4.414.000 4.549.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 46.000 385.000 2.776.000 4.414.000 4.549.000
Varekostnad -93.000 -2.188.000 -3.660.000 -3.326.000
Lønninger 0 -335.000 -342.000 -541.000
Avskrivning 0 -6.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -263.000 -165.000 -275.000 -890.000
Driftskostnader -31.000 -356.000 -2.694.000 -4.291.000 -4.522.000
Driftsresultat 15.000 29.000 83.000 124.000 28.000
Finansinntekter 0 19.000 0 0
Finanskostnader -15.000 0 -12.000 -25.000 0
Finans -15.000 0 7.000 -25.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 50.000 49.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 14.000 13.000 19.000
Sum varige driftsmidler 19.000 14.000 13.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 14.000 13.000 27.000
Varebeholdning 420.000 415.000 590.000 674.000
Kundefordringer 30.000 119.000 195.000 139.000 188.000
Andre fordringer 213.000 252.000 364.000 296.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 1.000 8.000 109.000 5.000
Sum omløpsmidler 55.000 753.000 869.000 1.202.000 1.162.000
Sum eiendeler 55.000 772.000 883.000 1.215.000 1.189.000
Sum opptjent egenkapital -372.000 -323.000 -323.000 21.000
Sum egenkapital -72.000 -24.000 -24.000 -72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 186.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 159.000 258.000 182.000 134.000
Leverandørgjeld 133.000 0 41.000 -139.000
Betalbar skatt 0 0 90.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 0 100.000 23.000 -42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 553.000 362.000 903.000 1.269.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 686.000 648.000 1.057.000 1.127.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 773.000 883.000 1.216.000 1.189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 221.000 145.000 35.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.3 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.5 0.7 0.6 0.4
Soliditet -9.3 -2.7 -6.1
Resultatgrad 32.6 7.5 3 2.8 0.6
Rentedekningsgrad 1.0 6.9 5
Gjeldsgrad -11.7 -37.8 -51.6 -17.5
Total kapitalrentabilitet 27.3 3.8 11.6 10.2 2.4
Signatur
11.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex