Fridheim Dental AS
Juridisk navn:  Fridheim Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51665460
Postboks 675 Langgata 97 Fax: 51628195
4302 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 839433522
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.55%
Resultat  
  
86.7%
Egenkapital  
  
-25.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.895.000 5.295.000 5.934.000 6.527.000 6.668.000
Resultat: -48.000 -361.000 -46.000 -5.000 78.000
Egenkapital: 1.218.000 1.631.000 792.000 828.000 995.000
Regnskap for  Fridheim Dental AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.895.000 5.295.000 5.934.000 6.527.000 6.668.000
Driftskostnader -4.882.000 -5.587.000 -5.904.000 -6.485.000 -6.591.000
Driftsresultat 12.000 -294.000 30.000 42.000 77.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -69.000 -77.000 -48.000 0
Finans -61.000 -68.000 -76.000 -47.000 1.000
Resultat før skatt -48.000 -361.000 -46.000 -5.000 78.000
Skattekostnad 1.000 -279.000 10.000 1.000 -21.000
Årsresultat -48.000 -640.000 -36.000 -4.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 853.000 1.162.000 1.394.000 1.570.000 316.000
Sum omløpsmidler 2.094.000 2.652.000 1.552.000 1.964.000 2.260.000
Sum eiendeler 2.947.000 3.814.000 2.946.000 3.534.000 2.576.000
Sum opptjent egenkapital 918.000 1.331.000 492.000 528.000 695.000
Sum egenkapital 1.218.000 1.631.000 792.000 828.000 995.000
Sum langsiktig gjeld 1.167.000 1.318.000 1.508.000 1.696.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 562.000 866.000 645.000 1.009.000 1.563.000
Sum gjeld og egenkapital 2.947.000 3.815.000 2.945.000 3.533.000 2.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.861.000 5.295.000 5.934.000 6.527.000 6.668.000
Andre inntekter 34.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.895.000 5.295.000 5.934.000 6.527.000 6.668.000
Varekostnad -1.133.000 -1.232.000 -1.143.000 -1.235.000 -1.551.000
Lønninger -2.396.000 -2.830.000 -3.205.000 -3.265.000 -3.366.000
Avskrivning -310.000 -306.000 -282.000 -229.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.043.000 -1.219.000 -1.274.000 -1.756.000 -1.658.000
Driftskostnader -4.882.000 -5.587.000 -5.904.000 -6.485.000 -6.591.000
Driftsresultat 12.000 -294.000 30.000 42.000 77.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -69.000 -77.000 -48.000 0
Finans -61.000 -68.000 -76.000 -47.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -366.000 -145.000 0 -163.000 -700.000
Årsresultat -48.000 -640.000 -36.000 -4.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 712.000 930.000 1.148.000 1.346.000 50.000
Maskiner anlegg 120.000 211.000 224.000 224.000 267.000
Driftsløsøre 21.000 21.000 21.000 0 0
Sum varige driftsmidler 853.000 1.162.000 1.394.000 1.570.000 316.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 853.000 1.162.000 1.394.000 1.570.000 316.000
Varebeholdning 50.000 63.000 92.000 117.000 153.000
Kundefordringer 765.000 553.000 854.000 1.239.000 981.000
Andre fordringer 52.000 216.000 65.000 31.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.226.000 1.820.000 542.000 577.000 1.093.000
Sum omløpsmidler 2.094.000 2.652.000 1.552.000 1.964.000 2.260.000
Sum eiendeler 2.947.000 3.814.000 2.946.000 3.534.000 2.576.000
Sum opptjent egenkapital 918.000 1.331.000 492.000 528.000 695.000
Sum egenkapital 1.218.000 1.631.000 792.000 828.000 995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 11.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.167.000 1.318.000 1.508.000 1.696.000 18.000
Leverandørgjeld 105.000 83.000 122.000 215.000 451.000
Betalbar skatt 279.000 0 6.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 202.000 239.000 242.000 302.000 320.000
Utbytte -366.000 -145.000 0 -163.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 255.000 264.000 281.000 449.000 422.000
Sum kortsiktig gjeld 562.000 866.000 645.000 1.009.000 1.563.000
Sum gjeld og egenkapital 2.947.000 3.815.000 2.945.000 3.533.000 2.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.532.000 1.786.000 907.000 955.000 697.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3 2.4 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 3.6 3 2.3 1.8 1.3
Soliditet 41.3 42.8 26.9 23.4 38.6
Resultatgrad 0.2 -5.6 0.5 0.6 1.2
Rentedekningsgrad 0.2 -4.3 0.4 0.9
Gjeldsgrad 1.4 1.3 2.7 3.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 0.4 -7.7 1.1 1.2 3
Signatur
03.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex