Fysikalske Hjemmetjenester As
Juridisk navn:  Fysikalske Hjemmetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fetveien 1823 Fetveien 1823 Fax:
1903 Gan 1903 Gan
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 927785234
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2021 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 10.000
Resultat: 8.000
Egenkapital: 31.000
Regnskap for  Fysikalske Hjemmetjenester As
Resultat 2021
Driftsinntekter 10.000
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat 8.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 8.000
Skattekostnad -2.000
Årsresultat 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 33.000
Sum eiendeler 33.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 31.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 10.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -2.000
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat 8.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 1.000
Andre fordringer 29.000
Sum investeringer
Kasse, bank 3.000
Sum omløpsmidler 33.000
Sum eiendeler 33.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000
Likviditetsgrad 1 16.5
Likviditetsgrad 2 16.5
Soliditet 93.9
Resultatgrad 80.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 24.2
Signatur
26.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex