Grand Sport Holding AS
Juridisk navn:  Grand Sport Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22716127
Lassons Gate 3 Lassons Gate 3 Fax:
0270 Oslo 270 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 888442472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/4/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
6.4%
Resultat  
  
-290%
Egenkapital  
  
-3.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 266.000 250.000 129.000 479.000 379.000
Resultat: -78.000 -20.000 21.000 86.000 14.000
Egenkapital: 2.894.000 2.984.000 3.004.000 2.983.000 2.897.000
Regnskap for  Grand Sport Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 266.000 250.000 129.000 479.000 379.000
Driftskostnader -304.000 -224.000 -259.000 -344.000 -312.000
Driftsresultat -38.000 26.000 -130.000 135.000 67.000
Finansinntekter 201.000 1.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -46.000 -50.000 -49.000 -54.000
Finans -40.000 -46.000 151.000 -48.000 -53.000
Resultat før skatt -78.000 -20.000 21.000 86.000 14.000
Skattekostnad -13.000 0 0 0
Årsresultat -90.000 -20.000 21.000 86.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.278.000 3.278.000 3.278.000 3.280.000 3.284.000
Sum omløpsmidler 421.000 624.000 664.000 673.000 703.000
Sum eiendeler 3.699.000 3.902.000 3.942.000 3.953.000 3.987.000
Sum opptjent egenkapital 2.574.000 2.664.000 2.684.000 2.663.000 2.577.000
Sum egenkapital 2.894.000 2.984.000 3.004.000 2.983.000 2.897.000
Sum langsiktig gjeld 747.000 817.000 887.000 957.000 1.027.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 101.000 51.000 14.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 3.699.000 3.902.000 3.942.000 3.954.000 3.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 93.000 129.000 0 143.000
Andre inntekter 16.000 158.000 0 479.000 236.000
Driftsinntekter 266.000 250.000 129.000 479.000 379.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -2.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -224.000 -257.000 -340.000 -308.000
Driftskostnader -304.000 -224.000 -259.000 -344.000 -312.000
Driftsresultat -38.000 26.000 -130.000 135.000 67.000
Finansinntekter 201.000 1.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -46.000 -50.000 -49.000 -54.000
Finans -40.000 -46.000 151.000 -48.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -90.000 -20.000 21.000 86.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.580.000 2.580.000 2.580.000 2.580.000 2.580.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 6.000
Sum varige driftsmidler 2.580.000 2.580.000 2.580.000 2.582.000 2.586.000
Sum finansielle anleggsmidler 698.000 698.000 698.000 698.000 698.000
Sum anleggsmidler 3.278.000 3.278.000 3.278.000 3.280.000 3.284.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 93.000 0 260.000 236.000
Andre fordringer 334.000 384.000 254.000 254.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 91.000 196.000 77.000 132.000 213.000
Sum omløpsmidler 421.000 624.000 664.000 673.000 703.000
Sum eiendeler 3.699.000 3.902.000 3.942.000 3.953.000 3.987.000
Sum opptjent egenkapital 2.574.000 2.664.000 2.684.000 2.663.000 2.577.000
Sum egenkapital 2.894.000 2.984.000 3.004.000 2.983.000 2.897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.000 14.000 14.000 14.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 747.000 817.000 887.000 957.000 1.027.000
Leverandørgjeld 87.000 37.000 0 59.000
Betalbar skatt 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 101.000 51.000 14.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 3.699.000 3.902.000 3.942.000 3.954.000 3.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 363.000 523.000 613.000 659.000 639.000
Likviditetsgrad 1 7.3 6.2 1 48.1 1
Likviditetsgrad 2 7.3 6.2 1 48.1 1
Soliditet 78.2 76.5 76.2 75.4 72.6
Resultatgrad -14.3 10.4 -100.8 28.2 17.7
Rentedekningsgrad -1.0 0.6 -2.6 2.8 1.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.0 0.7 1.8 3.4 1.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex