Gulv Og Takteknikk AS
Juridisk navn:  Gulv Og Takteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23060760
Østerdalsgata 1 Østerdalsgata 1 Fax: 22570706
0658 Oslo 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919648716
Aksjekapital: 1.260.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 10/19/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Hovden Consult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.52%
Resultat  
  
-94.79%
Egenkapital  
  
-47.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.722.000 27.197.000 31.692.000 31.973.000 22.721.000
Resultat: 51.000 978.000 2.262.000 263.000 4.788.000
Egenkapital: 9.351.000 17.900.000 17.017.000 15.566.000 15.313.000
Regnskap for  Gulv Og Takteknikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.722.000 27.197.000 31.692.000 31.973.000 22.721.000
Driftskostnader -18.030.000 -26.885.000 -29.400.000 -32.063.000 -20.799.000
Driftsresultat -1.309.000 311.000 2.292.000 -90.000 1.923.000
Finansinntekter 1.366.000 733.000 625.000 361.000 2.891.000
Finanskostnader -7.000 -66.000 -654.000 -7.000 -25.000
Finans 1.359.000 667.000 -29.000 354.000 2.866.000
Resultat før skatt 51.000 978.000 2.262.000 263.000 4.788.000
Skattekostnad -94.000 -812.000 -10.000 -484.000
Årsresultat 51.000 884.000 1.450.000 253.000 4.305.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.465.000 1.376.000 1.378.000 1.820.000 2.062.000
Sum omløpsmidler 10.415.000 18.375.000 19.290.000 18.100.000 15.863.000
Sum eiendeler 11.880.000 19.751.000 20.668.000 19.920.000 17.925.000
Sum opptjent egenkapital 8.091.000 16.640.000 15.757.000 14.306.000 14.053.000
Sum egenkapital 9.351.000 17.900.000 17.017.000 15.566.000 15.313.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.528.000 1.851.000 3.651.000 4.353.000 2.612.000
Sum gjeld og egenkapital 11.879.000 19.751.000 20.668.000 19.919.000 17.925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.213.000 26.328.000 31.167.000 31.189.000 22.263.000
Andre inntekter 509.000 868.000 525.000 784.000 458.000
Driftsinntekter 16.722.000 27.197.000 31.692.000 31.973.000 22.721.000
Varekostnad -8.819.000 -16.064.000 -16.903.000 -18.935.000 -10.817.000
Lønninger -6.231.000 -7.449.000 -8.082.000 -8.726.000 -5.700.000
Avskrivning -56.000 -43.000 -273.000 -270.000 -464.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.924.000 -3.329.000 -4.142.000 -4.132.000 -3.818.000
Driftskostnader -18.030.000 -26.885.000 -29.400.000 -32.063.000 -20.799.000
Driftsresultat -1.309.000 311.000 2.292.000 -90.000 1.923.000
Finansinntekter 1.366.000 733.000 625.000 361.000 2.891.000
Finanskostnader -7.000 -66.000 -654.000 -7.000 -25.000
Finans 1.359.000 667.000 -29.000 354.000 2.866.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -8.600.000 0 0 0
Årsresultat 51.000 884.000 1.450.000 253.000 4.305.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 240.000 212.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 265.000 350.000
Driftsløsøre 465.000 376.000 378.000 315.000 500.000
Sum varige driftsmidler 465.000 376.000 378.000 580.000 850.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.465.000 1.376.000 1.378.000 1.820.000 2.062.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.131.000 2.654.000 2.815.000 4.180.000 3.813.000
Andre fordringer 23.000 49.000 18.000 1.172.000 126.000
Sum investeringer 4.980.000 6.944.000 6.780.000 7.269.000 7.087.000
Kasse, bank 3.206.000 8.655.000 9.626.000 5.479.000 4.836.000
Sum omløpsmidler 10.415.000 18.375.000 19.290.000 18.100.000 15.863.000
Sum eiendeler 11.880.000 19.751.000 20.668.000 19.920.000 17.925.000
Sum opptjent egenkapital 8.091.000 16.640.000 15.757.000 14.306.000 14.053.000
Sum egenkapital 9.351.000 17.900.000 17.017.000 15.566.000 15.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.274.000 210.000 411.000 1.804.000 994.000
Betalbar skatt 94.000 573.000 37.000 607.000
Skyldig offentlige avgifter 694.000 733.000 1.887.000 1.523.000 341.000
Utbytte -8.600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 560.000 814.000 781.000 988.000 670.000
Sum kortsiktig gjeld 2.528.000 1.851.000 3.651.000 4.353.000 2.612.000
Sum gjeld og egenkapital 11.879.000 19.751.000 20.668.000 19.919.000 17.925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.887.000 16.524.000 15.639.000 13.747.000 13.251.000
Likviditetsgrad 1 4.1 9.9 5.3 4.2 6.1
Likviditetsgrad 2 4.1 9.9 5.3 4.2 6.1
Soliditet 78.7 90.6 82.3 78.1 85.4
Resultatgrad -7.8 1.1 7.2 -0.3 8.5
Rentedekningsgrad -187.0 4.7 3.5 -12.9 76.9
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.5 5.3 14.1 1.4 26.9
Signatur
28.01.2020
SIGNATUR
FINNGAARD BJØRN
SIGNATUR
FINNGAARD ANNE ELISE
Prokurister
30.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex