Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gyldenløve Hotell As
Juridisk navn:  Gyldenløve Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32865800
Herman Foss Gate 1 Herman Foss Gate 1 Fax: 32865801
3611 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 939411399
Aksjekapital: 1.863.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Muggerud Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.88%
Resultat  
  
24.53%
Egenkapital  
  
-0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.290.000 10.091.000 22.166.000 18.488.000 19.616.000
Resultat: -809.000 -1.072.000 1.354.000 -64.000 34.000
Egenkapital: 4.656.000 4.683.000 5.525.000 4.470.000 4.468.000
Regnskap for  Gyldenløve Hotell As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.290.000 10.091.000 22.166.000 18.488.000 19.616.000
Driftskostnader -12.100.000 -11.162.000 -20.812.000 -18.550.000 -19.576.000
Driftsresultat -810.000 -1.071.000 1.353.000 -62.000 41.000
Finansinntekter 5.000 14.000 11.000 9.000 9.000
Finanskostnader -4.000 -16.000 -11.000 -11.000 -16.000
Finans 1.000 -2.000 0 -2.000 -7.000
Resultat før skatt -809.000 -1.072.000 1.354.000 -64.000 34.000
Skattekostnad 180.000 231.000 -299.000 16.000 -7.000
Årsresultat -629.000 -842.000 1.054.000 -49.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 942.000 966.000 1.510.000 1.848.000 1.975.000
Sum omløpsmidler 6.581.000 6.057.000 8.166.000 5.537.000 5.365.000
Sum eiendeler 7.523.000 7.023.000 9.676.000 7.385.000 7.340.000
Sum opptjent egenkapital 1.976.000 2.605.000 3.446.000 2.392.000 2.441.000
Sum egenkapital 4.656.000 4.683.000 5.525.000 4.470.000 4.468.000
Sum langsiktig gjeld 0 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 2.867.000 2.339.000 4.151.000 2.889.000 2.845.000
Sum gjeld og egenkapital 7.522.000 7.022.000 9.675.000 7.385.000 7.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.290.000 10.026.000 22.166.000 18.469.000 19.574.000
Andre inntekter 65.000 0 19.000 42.000
Driftsinntekter 11.290.000 10.091.000 22.166.000 18.488.000 19.616.000
Varekostnad -823.000 -701.000 -1.646.000 -1.376.000 -1.455.000
Lønninger -5.919.000 -5.442.000 -9.300.000 -8.834.000 -8.931.000
Avskrivning -56.000 -115.000 -389.000 -214.000 -385.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.302.000 -4.904.000 -9.477.000 -8.126.000 -8.805.000
Driftskostnader -12.100.000 -11.162.000 -20.812.000 -18.550.000 -19.576.000
Driftsresultat -810.000 -1.071.000 1.353.000 -62.000 41.000
Finansinntekter 5.000 14.000 11.000 9.000 9.000
Finanskostnader -4.000 -16.000 -11.000 -11.000 -16.000
Finans 1.000 -2.000 0 -2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -629.000 -842.000 1.054.000 -49.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 27.000 25.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 670.000 705.000 1.251.000 1.614.000 1.741.000
Sum varige driftsmidler 670.000 705.000 1.251.000 1.614.000 1.741.000
Sum finansielle anleggsmidler 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000
Sum anleggsmidler 942.000 966.000 1.510.000 1.848.000 1.975.000
Varebeholdning 244.000 151.000 210.000 202.000 190.000
Kundefordringer 187.000 37.000 638.000 459.000 485.000
Andre fordringer 1.040.000 1.398.000 273.000 790.000 628.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.110.000 4.472.000 7.046.000 4.086.000 4.062.000
Sum omløpsmidler 6.581.000 6.057.000 8.166.000 5.537.000 5.365.000
Sum eiendeler 7.523.000 7.023.000 9.676.000 7.385.000 7.340.000
Sum opptjent egenkapital 1.976.000 2.605.000 3.446.000 2.392.000 2.441.000
Sum egenkapital 4.656.000 4.683.000 5.525.000 4.470.000 4.468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 26.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 26.000 26.000
Leverandørgjeld 396.000 211.000 597.000 419.000 296.000
Betalbar skatt 350.000 0 31.000
Skyldig offentlige avgifter 670.000 423.000 1.035.000 770.000 771.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.801.000 1.706.000 2.169.000 1.699.000 1.747.000
Sum kortsiktig gjeld 2.867.000 2.339.000 4.151.000 2.889.000 2.845.000
Sum gjeld og egenkapital 7.522.000 7.022.000 9.675.000 7.385.000 7.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.714.000 3.718.000 4.015.000 2.648.000 2.520.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.6 2 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.2 2.5 1.9 1.8 1.8
Soliditet 61.9 66.7 57.1 60.5 60.9
Resultatgrad -7.2 -10.6 6.1 -0.3 0.2
Rentedekningsgrad -202.5 -66.9 1 -5.6 2.6
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -10.7 -15.1 14.1 -0.7 0.7
Signatur
29.06.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT
STYREMEDLEM.
Prokurister
29.06.2016
Prokura hver for seg
Sel Ole
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex