Hadsel Eiendom Kf
Juridisk navn:  Hadsel Eiendom Kf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76164544
Rådhusgata 5 Måkeveien 39 Fax:
8450 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 984115091
Aksjekapital: 106 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 4/26/2001
Foretakstype: KF
Revisor: Kpmg AS
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 4.519.000
Resultat: 106.000
Egenkapital: 106.000
Regnskap for  Hadsel Eiendom Kf
Resultat 2002
Driftsinntekter 4.519.000
Driftskostnader -4.507.000
Driftsresultat 13.000
Finansinntekter 121.000
Finanskostnader -27.000
Finans 94.000
Resultat før skatt 106.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.199.000
Sum omløpsmidler 2.065.000
Sum eiendeler 3.264.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 106.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000
Sum gjeld og egenkapital 3.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.519.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -4.507.000
Driftskostnader -4.507.000
Driftsresultat 13.000
Finansinntekter 121.000
Finanskostnader -27.000
Finans 94.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.199.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.860.000
Sum investeringer
Kasse, bank 205.000
Sum omløpsmidler 2.065.000
Sum eiendeler 3.264.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000
Sum gjeld og egenkapital 3.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.908.000
Likviditetsgrad 1 13.2
Likviditetsgrad 2 13.2
Soliditet 3.2
Resultatgrad 0.3
Rentedekningsgrad 5.0
Gjeldsgrad 29.8
Total kapitalrentabilitet 4.1
Signatur
06.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.04.2020
Daglig leder alene.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex