Haugesund Rideklubb
Juridisk navn:  Haugesund Rideklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45907009
Stallvegen 9 Stallvegen 9 Fax: 52737235
5517 Haugesund 5517 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 871470022
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 2/9/1990 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagland Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.2%
Resultat  
  
-23.22%
Egenkapital  
  
66.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014
Omsetning: 4.013.000 3.675.000
Resultat: 324.000 422.000
Egenkapital: 810.000 487.000
Regnskap for  Haugesund Rideklubb
Resultat 2015 2014
Driftsinntekter 4.013.000 3.675.000
Driftskostnader -3.635.000 -3.224.000
Driftsresultat 379.000 451.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -56.000 -30.000
Finans -56.000 -29.000
Resultat før skatt 324.000 422.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 324.000 422.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.159.000 1.204.000
Sum omløpsmidler 695.000 584.000
Sum eiendeler 1.854.000 1.788.000
Sum opptjent egenkapital 810.000 487.000
Sum egenkapital 810.000 487.000
Sum langsiktig gjeld 722.000 941.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 1.853.000 1.789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.838.000 2.793.000
Andre inntekter 1.176.000 881.000
Driftsinntekter 4.013.000 3.675.000
Varekostnad -1.406.000 -1.419.000
Lønninger -1.101.000 -973.000
Avskrivning -174.000 -62.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -954.000 -770.000
Driftskostnader -3.635.000 -3.224.000
Driftsresultat 379.000 451.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -56.000 -30.000
Finans -56.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 324.000 422.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 1.070.000 1.086.000
Driftsløsøre 89.000 118.000
Sum varige driftsmidler 1.159.000 1.204.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.159.000 1.204.000
Varebeholdning 120.000 15.000
Kundefordringer 137.000 99.000
Andre fordringer 5.000 21.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 433.000 449.000
Sum omløpsmidler 695.000 584.000
Sum eiendeler 1.854.000 1.788.000
Sum opptjent egenkapital 810.000 487.000
Sum egenkapital 810.000 487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 722.000 941.000
Leverandørgjeld 146.000 196.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 53.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 1.853.000 1.789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 374.000 223.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6
Soliditet 43.7 27.2
Resultatgrad 9.4 12.3
Rentedekningsgrad 6.8 15.1
Gjeldsgrad 1.3 2.7
Total kapitalrentabilitet 20.5 25.3
Signatur
10.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex