Ilux AS
Juridisk navn:  Ilux AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45667800
Mårvegen 9 Mårvegen 9 Fax: 77686372
9017 Tromsø 9017 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 965672818
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bård Gamst Arf
Utvikling:
Omsetning  
  
23.39%
Resultat  
  
45.16%
Egenkapital  
  
23.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 153.000 124.000 43.000 26.000 211.000
Resultat: 135.000 93.000 34.000 15.000 149.000
Egenkapital: 720.000 585.000 492.000 458.000 443.000
Regnskap for  Ilux AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 153.000 124.000 43.000 26.000 211.000
Driftskostnader -19.000 -30.000 -9.000 -11.000 -62.000
Driftsresultat 135.000 93.000 34.000 15.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 135.000 93.000 34.000 15.000 149.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 135.000 93.000 34.000 15.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.143.000 1.156.000 1.143.000 1.143.000 1.143.000
Sum omløpsmidler 292.000 257.000 161.000 113.000 306.000
Sum eiendeler 1.435.000 1.413.000 1.304.000 1.256.000 1.449.000
Sum opptjent egenkapital 620.000 485.000 392.000 358.000 343.000
Sum egenkapital 720.000 585.000 492.000 458.000 443.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 715.000 828.000 812.000 798.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 1.435.000 1.413.000 1.304.000 1.256.000 1.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.000 38.000 0 26.000 11.000
Andre inntekter 86.000 43.000 0 200.000
Driftsinntekter 153.000 124.000 43.000 26.000 211.000
Varekostnad -1.000 -17.000 -6.000 -1.000 -20.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -14.000 -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -9.000 -3.000 -10.000 -42.000
Driftskostnader -19.000 -30.000 -9.000 -11.000 -62.000
Driftsresultat 135.000 93.000 34.000 15.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 135.000 93.000 34.000 15.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.143.000 1.143.000 1.143.000 1.143.000 1.143.000
Sum anleggsmidler 1.143.000 1.156.000 1.143.000 1.143.000 1.143.000
Varebeholdning 4.000 10.000 10.000
Kundefordringer 35.000 50.000 57.000 3.000 295.000
Andre fordringer 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 157.000 108.000 0 100.000 1.000
Sum omløpsmidler 292.000 257.000 161.000 113.000 306.000
Sum eiendeler 1.435.000 1.413.000 1.304.000 1.256.000 1.449.000
Sum opptjent egenkapital 620.000 485.000 392.000 358.000 343.000
Sum egenkapital 720.000 585.000 492.000 458.000 443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 34.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 25.000 10.000 0 43.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 677.000 802.000 801.000 798.000 929.000
Sum kortsiktig gjeld 715.000 828.000 812.000 798.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 1.435.000 1.413.000 1.304.000 1.256.000 1.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -423.000 -571.000 -651.000 -685.000 -699.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3
Soliditet 50.2 41.4 37.7 36.5 30.6
Resultatgrad 88.2 75.0 79.1 57.7 70.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 1.4 1.7 1.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 9.4 6.6 2.6 1.2 10.3
Signatur
03.10.2022
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex