iT Løsninger no as 51 20 18 80
Juridisk navn:  It Løsninger No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51201800
Stokkamyrveien 13 Stokkamyrveien 13 Fax: 51201899
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 980891232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/28/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kelmer AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.58%
Resultat  
  
84.49%
Egenkapital  
  
56.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.986.000 19.550.000 17.552.000 16.320.000 13.446.000
Resultat: 2.819.000 1.528.000 1.296.000 1.658.000 1.087.000
Egenkapital: 528.000 337.000 273.000 781.000 538.000
Regnskap for  iT Løsninger no as 51 20 18 80
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.986.000 19.550.000 17.552.000 16.320.000 13.446.000
Driftskostnader -20.157.000 -18.020.000 -16.238.000 -14.651.000 -12.343.000
Driftsresultat 2.827.000 1.530.000 1.314.000 1.669.000 1.103.000
Finansinntekter 18.000 22.000 19.000 19.000 12.000
Finanskostnader -27.000 -24.000 -37.000 -30.000 -27.000
Finans -9.000 -2.000 -18.000 -11.000 -15.000
Resultat før skatt 2.819.000 1.528.000 1.296.000 1.658.000 1.087.000
Skattekostnad -639.000 -364.000 -304.000 -415.000 -273.000
Årsresultat 2.180.000 1.164.000 992.000 1.243.000 814.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 510.000 538.000 115.000 71.000 66.000
Sum omløpsmidler 5.454.000 3.956.000 5.160.000 4.313.000 3.477.000
Sum eiendeler 5.964.000 4.494.000 5.275.000 4.384.000 3.543.000
Sum opptjent egenkapital 428.000 237.000 173.000 681.000 438.000
Sum egenkapital 528.000 337.000 273.000 781.000 538.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 61.000 82.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.394.000 4.095.000 4.920.000 3.603.000 3.005.000
Sum gjeld og egenkapital 5.964.000 4.493.000 5.275.000 4.384.000 3.543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.986.000 19.550.000 17.534.000 16.320.000 13.446.000
Andre inntekter 19.000 0 0
Driftsinntekter 22.986.000 19.550.000 17.552.000 16.320.000 13.446.000
Varekostnad -10.194.000 -9.793.000 -8.150.000 -7.042.000 -5.385.000
Lønninger -8.080.000 -6.281.000 -6.184.000 -5.864.000 -5.355.000
Avskrivning -27.000 -44.000 -66.000 -44.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.856.000 -1.902.000 -1.838.000 -1.701.000 -1.562.000
Driftskostnader -20.157.000 -18.020.000 -16.238.000 -14.651.000 -12.343.000
Driftsresultat 2.827.000 1.530.000 1.314.000 1.669.000 1.103.000
Finansinntekter 18.000 22.000 19.000 19.000 12.000
Finanskostnader -27.000 -24.000 -37.000 -30.000 -27.000
Finans -9.000 -2.000 -18.000 -11.000 -15.000
Konsernbidrag -39.000 0 0 0
Utbytte -1.950.000 -1.100.000 -1.500.000 -1.000.000 -800.000
Årsresultat 2.180.000 1.164.000 992.000 1.243.000 814.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 71.000 115.000 71.000 66.000
Sum varige driftsmidler 44.000 71.000 115.000 71.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 466.000 466.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 510.000 538.000 115.000 71.000 66.000
Varebeholdning 174.000 274.000 324.000 325.000 138.000
Kundefordringer 2.295.000 1.802.000 2.045.000 2.107.000 1.441.000
Andre fordringer 167.000 182.000 291.000 283.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.818.000 1.698.000 1.582.000 1.586.000 1.785.000
Sum omløpsmidler 5.454.000 3.956.000 5.160.000 4.313.000 3.477.000
Sum eiendeler 5.964.000 4.494.000 5.275.000 4.384.000 3.543.000
Sum opptjent egenkapital 428.000 237.000 173.000 681.000 438.000
Sum egenkapital 528.000 337.000 273.000 781.000 538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 61.000 82.000 0 0
Leverandørgjeld 840.000 899.000 1.568.000 669.000 712.000
Betalbar skatt 627.000 364.000 304.000 415.000 273.000
Skyldig offentlige avgifter 1.054.000 1.136.000 938.000 938.000 659.000
Utbytte -1.950.000 -1.100.000 -1.500.000 -1.000.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 873.000 596.000 611.000 581.000 562.000
Sum kortsiktig gjeld 5.394.000 4.095.000 4.920.000 3.603.000 3.005.000
Sum gjeld og egenkapital 5.964.000 4.493.000 5.275.000 4.384.000 3.543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 -139.000 240.000 710.000 472.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1 1.1 1.1
Soliditet 8.9 7.5 5.2 17.8 15.2
Resultatgrad 12.3 7.8 7.5 10.2 8.2
Rentedekningsgrad 104.7 63.8 35.5 55.6 40.9
Gjeldsgrad 10.3 12.3 18.3 4.6 5.6
Total kapitalrentabilitet 47.7 34.5 25.3 38.5 31.5
Signatur
11.08.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2022
Prokura hver for seg
Langvand Terje Alfred
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex