Iyuno Norway Sub As
Juridisk navn:  Iyuno Norway Sub As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90918761
c/o Tveit Regnskap Bergen AS Kokstadflaten 31 Kanalveien 52 Fax:
5257 Kokstad 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 947948024
Aksjekapital: 2.175.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.31%
Resultat  
  
-112.7%
Egenkapital  
  
-0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.274.000 22.492.000 21.146.000 19.201.000 20.718.000
Resultat: -39.000 307.000 624.000 943.000 1.803.000
Egenkapital: 18.573.000 18.612.000 18.356.000 17.860.000 17.091.000
Regnskap for  Iyuno Norway Sub As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.274.000 22.492.000 21.146.000 19.201.000 20.718.000
Driftskostnader -19.604.000 -22.556.000 -20.529.000 -18.480.000 -19.140.000
Driftsresultat -328.000 -65.000 616.000 722.000 1.578.000
Finansinntekter 295.000 384.000 9.000 225.000 258.000
Finanskostnader -6.000 -13.000 0 -3.000 -32.000
Finans 289.000 371.000 9.000 222.000 226.000
Resultat før skatt -39.000 307.000 624.000 943.000 1.803.000
Skattekostnad -51.000 -128.000 -175.000 -474.000
Årsresultat -39.000 256.000 496.000 768.000 1.329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 138.000 2.000 2.000 19.000
Sum omløpsmidler 21.602.000 21.365.000 20.865.000 20.455.000 20.194.000
Sum eiendeler 21.725.000 21.503.000 20.867.000 20.457.000 20.213.000
Sum opptjent egenkapital 16.366.000 16.405.000 16.149.000 15.652.000 14.884.000
Sum egenkapital 18.573.000 18.612.000 18.356.000 17.860.000 17.091.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.152.000 2.891.000 2.510.000 2.596.000 3.122.000
Sum gjeld og egenkapital 21.725.000 21.503.000 20.866.000 20.455.000 20.213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.183.000 22.474.000 21.090.000 18.922.000 20.718.000
Andre inntekter 91.000 18.000 56.000 280.000 0
Driftsinntekter 19.274.000 22.492.000 21.146.000 19.201.000 20.718.000
Varekostnad -8.000 -16.000 -49.000 -76.000 -2.000
Lønninger -10.460.000 -8.791.000 -7.925.000 -7.936.000 -7.726.000
Avskrivning -31.000 -10.000 0 -17.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.105.000 -13.739.000 -12.555.000 -10.451.000 -11.332.000
Driftskostnader -19.604.000 -22.556.000 -20.529.000 -18.480.000 -19.140.000
Driftsresultat -328.000 -65.000 616.000 722.000 1.578.000
Finansinntekter 295.000 384.000 9.000 225.000 258.000
Finanskostnader -6.000 -13.000 0 -3.000 -32.000
Finans 289.000 371.000 9.000 222.000 226.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -39.000 256.000 496.000 768.000 1.329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 122.000 137.000 0 0 17.000
Sum varige driftsmidler 122.000 137.000 0 0 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 123.000 138.000 2.000 2.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 20.183.000 20.017.000 20.026.000 19.243.000 19.363.000
Andre fordringer 18.000 10.000 10.000 9.000 278.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.401.000 1.338.000 829.000 1.202.000 553.000
Sum omløpsmidler 21.602.000 21.365.000 20.865.000 20.455.000 20.194.000
Sum eiendeler 21.725.000 21.503.000 20.867.000 20.457.000 20.213.000
Sum opptjent egenkapital 16.366.000 16.405.000 16.149.000 15.652.000 14.884.000
Sum egenkapital 18.573.000 18.612.000 18.356.000 17.860.000 17.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 518.000 40.000 47.000 316.000 681.000
Betalbar skatt 51.000 128.000 175.000 474.000
Skyldig offentlige avgifter 901.000 775.000 646.000 633.000 703.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.734.000 2.025.000 1.690.000 1.472.000 1.264.000
Sum kortsiktig gjeld 3.152.000 2.891.000 2.510.000 2.596.000 3.122.000
Sum gjeld og egenkapital 21.725.000 21.503.000 20.866.000 20.455.000 20.213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.450.000 18.474.000 18.355.000 17.859.000 17.072.000
Likviditetsgrad 1 6.9 7.4 8.3 7.9 6.5
Likviditetsgrad 2 6.9 7.4 8.3 7.9 6.5
Soliditet 85.5 86.6 8 87.3 84.6
Resultatgrad -1.7 -0.3 2.9 3.8 7.6
Rentedekningsgrad -54.7 -5.0 240.7 49.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.2 1.5 3 4.6 9.1
Signatur
20.06.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex