Jf-Konsult AS
Juridisk navn:  Jf-Konsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22571184
Staudeveien 7 Staudeveien 7 Fax:
0875 Oslo 875 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988480606
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/18/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finans & Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.78%
Resultat  
  
-150.29%
Egenkapital  
  
-29.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 896.000 1.353.000 1.407.000 1.547.000 1.274.000
Resultat: -171.000 340.000 294.000 540.000 595.000
Egenkapital: 1.454.000 2.074.000 1.810.000 1.827.000 1.619.000
Regnskap for  Jf-Konsult AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 896.000 1.353.000 1.407.000 1.547.000 1.274.000
Driftskostnader -1.061.000 -1.014.000 -962.000 -1.012.000 -685.000
Driftsresultat -164.000 340.000 444.000 536.000 589.000
Finansinntekter 1.000 0 4.000 6.000
Finanskostnader -6.000 0 -150.000 0 0
Finans -6.000 1.000 -150.000 4.000 6.000
Resultat før skatt -171.000 340.000 294.000 540.000 595.000
Skattekostnad -76.000 -111.000 -131.000 -146.000
Årsresultat -171.000 264.000 183.000 409.000 450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 408.000 421.000 585.000 595.000
Sum omløpsmidler 1.574.000 1.944.000 1.932.000 1.848.000 1.470.000
Sum eiendeler 1.574.000 2.352.000 2.353.000 2.433.000 2.065.000
Sum opptjent egenkapital 1.354.000 1.974.000 1.710.000 1.727.000 1.519.000
Sum egenkapital 1.454.000 2.074.000 1.810.000 1.827.000 1.619.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 278.000 542.000 606.000 445.000
Sum gjeld og egenkapital 1.574.000 2.352.000 2.352.000 2.433.000 2.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 896.000 1.345.000 1.407.000 1.547.000 1.274.000
Andre inntekter 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 896.000 1.353.000 1.407.000 1.547.000 1.274.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -459.000 -796.000 -728.000 -728.000 -629.000
Avskrivning -13.000 -14.000 -14.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -602.000 -205.000 -220.000 -270.000 -55.000
Driftskostnader -1.061.000 -1.014.000 -962.000 -1.012.000 -685.000
Driftsresultat -164.000 340.000 444.000 536.000 589.000
Finansinntekter 1.000 0 4.000 6.000
Finanskostnader -6.000 0 -150.000 0 0
Finans -6.000 1.000 -150.000 4.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -450.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat -171.000 264.000 183.000 409.000 450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 27.000 41.000
Sum varige driftsmidler 0 13.000 27.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 408.000 408.000 558.000 554.000
Sum anleggsmidler 408.000 421.000 585.000 595.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 184.000 141.000 303.000 116.000
Andre fordringer 12.000 19.000 12.000 102.000
Sum investeringer 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000
Kasse, bank 544.000 719.000 741.000 503.000 223.000
Sum omløpsmidler 1.574.000 1.944.000 1.932.000 1.848.000 1.470.000
Sum eiendeler 1.574.000 2.352.000 2.353.000 2.433.000 2.065.000
Sum opptjent egenkapital 1.354.000 1.974.000 1.710.000 1.727.000 1.519.000
Sum egenkapital 1.454.000 2.074.000 1.810.000 1.827.000 1.619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000 1.000 3.000 6.000
Betalbar skatt 76.000 112.000 132.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 133.000 160.000 139.000 108.000
Utbytte -450.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 113.000 65.000 69.000 132.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 278.000 542.000 606.000 445.000
Sum gjeld og egenkapital 1.574.000 2.352.000 2.352.000 2.433.000 2.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.454.000 1.666.000 1.390.000 1.242.000 1.025.000
Likviditetsgrad 1 13.1 7 3.6 3 3.3
Likviditetsgrad 2 13.1 7 3.6 3 3.3
Soliditet 92.4 88.2 7 75.1 78.4
Resultatgrad -18.3 25.1 31.6 34.6 46.2
Rentedekningsgrad -27.3 3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -10.4 14.5 18.9 22.2 28.8
Signatur
16.03.2021
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex