Johnsens Eiendom As
Juridisk navn:  Johnsens Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamleveien 1 Gamleveien 1 Fax:
4766 Herefoss 4766 Herefoss
Fylke: Kommune:
Agder Birkenes
Org.nr: 829705702
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/9/2022 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lillesand Regnskap Og Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 71.000
Resultat: -210.000
Egenkapital: -133.000
Regnskap for  Johnsens Eiendom As
Resultat 2022
Driftsinntekter 71.000
Driftskostnader -249.000
Driftsresultat -178.000
Finansinntekter
Finanskostnader -32.000
Finans -32.000
Resultat før skatt -210.000
Skattekostnad 46.000
Årsresultat -163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.595.000
Sum omløpsmidler 437.000
Sum eiendeler 3.032.000
Sum opptjent egenkapital -163.000
Sum egenkapital -133.000
Sum langsiktig gjeld 2.400.000
Sum kortsiktig gjeld 765.000
Sum gjeld og egenkapital 3.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 71.000
Driftsinntekter 71.000
Varekostnad
Lønninger -28.000
Avskrivning -15.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -206.000
Driftskostnader -249.000
Driftsresultat -178.000
Finansinntekter
Finanskostnader -32.000
Finans -32.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -163.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 46.000
Fast eiendom 2.549.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 2.549.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.595.000
Varebeholdning
Kundefordringer 8.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 429.000
Sum omløpsmidler 437.000
Sum eiendeler 3.032.000
Sum opptjent egenkapital -163.000
Sum egenkapital -133.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.400.000
Leverandørgjeld 154.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 9.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 603.000
Sum kortsiktig gjeld 765.000
Sum gjeld og egenkapital 3.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -328.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet -4.4
Resultatgrad -250.7
Rentedekningsgrad -5.6
Gjeldsgrad -23.8
Total kapitalrentabilitet -5.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex