Just Eat.no AS
Juridisk navn:  Just Eat.no AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21090480
Sandstuveien 70F Sandstuveien 70F Fax: 21090589
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988343153
Aksjekapital: 7.340.000 NOK
Antall ansatte: 154
Etableringsdato: 3/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.03%
Resultat  
  
-470.03%
Egenkapital  
  
-82.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.470.000 32.895.000 28.869.000 23.219.000 17.104.000
Resultat: -6.864.000 1.855.000 5.595.000 4.141.000 3.204.000
Egenkapital: 1.262.000 7.340.000 17.267.000 12.967.000 9.833.000
Regnskap for  Just Eat.no AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.470.000 32.895.000 28.869.000 23.219.000 17.104.000
Driftskostnader -46.501.000 -31.092.000 -23.106.000 -19.177.000 -14.399.000
Driftsresultat -6.030.000 1.802.000 5.763.000 4.043.000 2.704.000
Finansinntekter 307.000 67.000 49.000 297.000 505.000
Finanskostnader -1.142.000 -15.000 -218.000 -200.000 -5.000
Finans -835.000 52.000 -169.000 97.000 500.000
Resultat før skatt -6.864.000 1.855.000 5.595.000 4.141.000 3.204.000
Skattekostnad 786.000 -560.000 -1.295.000 -1.007.000 -867.000
Årsresultat -6.078.000 1.295.000 4.300.000 3.134.000 2.336.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 3.058.000 2.705.000 473.000 505.000
Sum omløpsmidler 20.950.000 40.209.000 33.953.000 24.356.000 17.149.000
Sum eiendeler 21.113.000 43.267.000 36.658.000 24.829.000 17.654.000
Sum opptjent egenkapital -6.078.000 0 9.227.000 4.927.000 1.793.000
Sum egenkapital 1.262.000 7.340.000 17.267.000 12.967.000 9.833.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.851.000 35.927.000 19.390.000 11.862.000 7.820.000
Sum gjeld og egenkapital 21.113.000 43.267.000 36.657.000 24.829.000 17.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.470.000 32.895.000 28.869.000 23.219.000 17.104.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 40.470.000 32.895.000 28.869.000 23.219.000 17.104.000
Varekostnad -14.384.000 -10.911.000 -5.985.000 -4.649.000 -1.696.000
Lønninger -8.795.000 -7.006.000 -5.174.000 -4.154.000 -4.159.000
Avskrivning -1.369.000 -1.553.000 -768.000 -327.000 -387.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.953.000 -11.622.000 -11.179.000 -10.047.000 -8.157.000
Driftskostnader -46.501.000 -31.092.000 -23.106.000 -19.177.000 -14.399.000
Driftsresultat -6.030.000 1.802.000 5.763.000 4.043.000 2.704.000
Finansinntekter 307.000 67.000 49.000 297.000 505.000
Finanskostnader -1.142.000 -15.000 -218.000 -200.000 -5.000
Finans -835.000 52.000 -169.000 97.000 500.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -11.221.000 0 0 0
Årsresultat -6.078.000 1.295.000 4.300.000 3.134.000 2.336.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 134.000 3.029.000 2.676.000 460.000 491.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 134.000 3.029.000 2.676.000 460.000 491.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 29.000 29.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 163.000 3.058.000 2.705.000 473.000 505.000
Varebeholdning 166.000 874.000 901.000 899.000 0
Kundefordringer 864.000 2.875.000 1.942.000 902.000 438.000
Andre fordringer 903.000 6.815.000 6.033.000 4.706.000 5.235.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.017.000 29.646.000 25.077.000 17.849.000 11.476.000
Sum omløpsmidler 20.950.000 40.209.000 33.953.000 24.356.000 17.149.000
Sum eiendeler 21.113.000 43.267.000 36.658.000 24.829.000 17.654.000
Sum opptjent egenkapital -6.078.000 0 9.227.000 4.927.000 1.793.000
Sum egenkapital 1.262.000 7.340.000 17.267.000 12.967.000 9.833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.288.000 19.000.000 12.228.000 5.815.000 3.730.000
Betalbar skatt 560.000 1.295.000 1.007.000 867.000
Skyldig offentlige avgifter 2.182.000 1.061.000 1.551.000 918.000 788.000
Utbytte -11.221.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.381.000 15.306.000 4.316.000 4.122.000 2.435.000
Sum kortsiktig gjeld 19.851.000 35.927.000 19.390.000 11.862.000 7.820.000
Sum gjeld og egenkapital 21.113.000 43.267.000 36.657.000 24.829.000 17.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.099.000 4.282.000 14.563.000 12.494.000 9.329.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.8 2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.7 2 2.2
Soliditet 6.0 1 47.1 52.2 55.7
Resultatgrad -14.9 5.5 2 17.4 15.8
Rentedekningsgrad -5.3 120.1 26.4 20.2 540.8
Gjeldsgrad 15.7 4.9 1.1 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -27.1 4.3 15.9 17.5 18.2
Signatur
03.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex