Kjølvatnet Vassverk Sa
Juridisk navn:  Kjølvatnet Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72872401
Buvikåsvegen 570 Buvikåsvegen 570 Fax: 72865970
7350 Buvika 7350 Buvika
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 879927722
Aksjekapital: 386.000 NOK
Etableringsdato: 4/9/1968 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-111.11%
Egenkapital  
  
-0.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 298.000 298.000 299.000 274.000 263.000
Resultat: -1.000 9.000 -96.000 -34.000 -128.000
Egenkapital: 1.152.000 1.155.000 1.153.000 1.231.000 1.259.000
Regnskap for  Kjølvatnet Vassverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 298.000 298.000 299.000 274.000 263.000
Driftskostnader -276.000 -265.000 -373.000 -289.000 -370.000
Driftsresultat 22.000 33.000 -74.000 -15.000 -108.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -25.000 -24.000 -20.000 -21.000
Finans -24.000 -24.000 -22.000 -18.000 -20.000
Resultat før skatt -1.000 9.000 -96.000 -34.000 -128.000
Skattekostnad -2.000 -7.000 19.000 6.000 30.000
Årsresultat -3.000 2.000 -77.000 -28.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.372.000 1.451.000 1.575.000 1.560.000 1.667.000
Sum omløpsmidler 380.000 369.000 317.000 288.000 233.000
Sum eiendeler 1.752.000 1.820.000 1.892.000 1.848.000 1.900.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 430.000 428.000 505.000 533.000
Sum egenkapital 1.152.000 1.155.000 1.153.000 1.231.000 1.259.000
Sum langsiktig gjeld 513.000 572.000 630.000 526.000 557.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 92.000 107.000 91.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 1.752.000 1.820.000 1.891.000 1.848.000 1.900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 296.000 296.000 297.000 272.000 273.000
Andre inntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 -10.000
Driftsinntekter 298.000 298.000 299.000 274.000 263.000
Varekostnad 0 0 0 0 -5.000
Lønninger -85.000 -75.000 -136.000 -81.000 -85.000
Avskrivning -119.000 -118.000 -117.000 -113.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -72.000 -120.000 -95.000 -170.000
Driftskostnader -276.000 -265.000 -373.000 -289.000 -370.000
Driftsresultat 22.000 33.000 -74.000 -15.000 -108.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -25.000 -24.000 -20.000 -21.000
Finans -24.000 -24.000 -22.000 -18.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 2.000 -77.000 -28.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 74.000 79.000 59.000 53.000
Fast eiendom 1.104.000 1.186.000 1.268.000 1.349.000 1.430.000
Maskiner anlegg 155.000 191.000 228.000 152.000 183.000
Driftsløsøre 40.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.299.000 1.377.000 1.496.000 1.501.000 1.614.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.372.000 1.451.000 1.575.000 1.560.000 1.667.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 7.000 17.000 9.000 13.000
Andre fordringer 12.000 0 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 351.000 362.000 296.000 279.000 219.000
Sum omløpsmidler 380.000 369.000 317.000 288.000 233.000
Sum eiendeler 1.752.000 1.820.000 1.892.000 1.848.000 1.900.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 430.000 428.000 505.000 533.000
Sum egenkapital 1.152.000 1.155.000 1.153.000 1.231.000 1.259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 513.000 572.000 630.000 526.000 557.000
Leverandørgjeld 15.000 24.000 16.000 19.000 0
Betalbar skatt 2.000 2.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 60.000 0 66.000 70.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 91.000 6.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 92.000 107.000 91.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 1.752.000 1.820.000 1.891.000 1.848.000 1.900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 277.000 210.000 197.000 149.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4 3 3.2 2.8
Likviditetsgrad 2 4.4 4 3 3.2 2.8
Soliditet 65.8 63.5 6 66.6 66.3
Resultatgrad 7.4 11.1 -24.7 -5.5 -41.1
Rentedekningsgrad 0.9 1.3 -3.1 -0.8 -5.1
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.9 -3.8 -0.7 -5.6
Signatur
24.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex