Leone As
Juridisk navn:  Leone As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tverrelvdalsveien 9 Tverrelvdalsveien 9 Fax:
9517 Alta 9517 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 922155712
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/10/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.18%
Resultat  
  
-230.92%
Egenkapital  
  
-317.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 294.000 373.000
Resultat: -503.000 -152.000
Egenkapital: -509.000 -122.000
Regnskap for  Leone As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 294.000 373.000
Driftskostnader -796.000 -507.000
Driftsresultat -503.000 -135.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -17.000
Finans -17.000
Resultat før skatt -503.000 -152.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -503.000 -152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 260.000 60.000
Sum omløpsmidler 551.000 2.000
Sum eiendeler 811.000 62.000
Sum opptjent egenkapital -509.000 -152.000
Sum egenkapital -509.000 -122.000
Sum langsiktig gjeld 326.000 0
Sum kortsiktig gjeld 994.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 811.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 294.000 373.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 294.000 373.000
Varekostnad -370.000 -217.000
Lønninger -158.000 -179.000
Avskrivning -62.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -206.000 -111.000
Driftskostnader -796.000 -507.000
Driftsresultat -503.000 -135.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -17.000
Finans -17.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -503.000 -152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 237.000 0
Driftsløsøre 23.000 60.000
Sum varige driftsmidler 260.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 260.000 60.000
Varebeholdning 409.000 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 133.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.000 2.000
Sum omløpsmidler 551.000 2.000
Sum eiendeler 811.000 62.000
Sum opptjent egenkapital -509.000 -152.000
Sum egenkapital -509.000 -122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 183.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 326.000 0
Leverandørgjeld 46.000 -27.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 7.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 723.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 994.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 811.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -443.000 -182.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0
Soliditet -62.8 -196.8
Resultatgrad -171.1 -36.2
Rentedekningsgrad -7.9
Gjeldsgrad -2.6 -1.5
Total kapitalrentabilitet -62.0 -217.7
Signatur
27.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex