Lette Bygg Elementer AS
Juridisk navn:  Lette Bygg Elementer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33773500
Postboks 203 Strømmveien 192 Fax: 33773501
3061 Svelvik 3060 Svelvik
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 862073452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon As
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.54%
Resultat  
  
-22.93%
Egenkapital  
  
3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.610.000 5.096.000 5.341.000 6.866.000 7.718.000
Resultat: 242.000 314.000 580.000 725.000 261.000
Egenkapital: 5.561.000 5.367.000 5.119.000 5.007.000 4.465.000
Regnskap for  Lette Bygg Elementer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.610.000 5.096.000 5.341.000 6.866.000 7.718.000
Driftskostnader -4.374.000 -4.787.000 -4.766.000 -6.140.000 -7.448.000
Driftsresultat 236.000 309.000 575.000 725.000 271.000
Finansinntekter 6.000 6.000 5.000 5.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 -28.000
Finans 6.000 6.000 5.000 -1.000 -10.000
Resultat før skatt 242.000 314.000 580.000 725.000 261.000
Skattekostnad -47.000 -67.000 -168.000 -183.000 -82.000
Årsresultat 195.000 248.000 412.000 542.000 178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 49.000 98.000 185.000
Sum omløpsmidler 6.005.000 5.748.000 5.893.000 5.881.000 6.063.000
Sum eiendeler 6.037.000 5.788.000 5.942.000 5.979.000 6.248.000
Sum opptjent egenkapital 5.461.000 5.267.000 5.019.000 4.907.000 4.365.000
Sum egenkapital 5.561.000 5.367.000 5.119.000 5.007.000 4.465.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 238.000 1.132.000
Sum kortsiktig gjeld 475.000 421.000 824.000 734.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 6.036.000 5.788.000 5.943.000 5.979.000 6.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.672.000 5.162.000 5.214.000 6.872.000 7.711.000
Andre inntekter -62.000 -65.000 127.000 -6.000 6.000
Driftsinntekter 4.610.000 5.096.000 5.341.000 6.866.000 7.718.000
Varekostnad -3.576.000 -3.981.000 -3.975.000 -5.462.000 -6.123.000
Lønninger -89.000 -90.000 -61.000 -5.000 -64.000
Avskrivning -8.000 -10.000 -12.000 -22.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -701.000 -706.000 -718.000 -651.000 -1.236.000
Driftskostnader -4.374.000 -4.787.000 -4.766.000 -6.140.000 -7.448.000
Driftsresultat 236.000 309.000 575.000 725.000 271.000
Finansinntekter 6.000 6.000 5.000 5.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 -28.000
Finans 6.000 6.000 5.000 -1.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 195.000 248.000 412.000 542.000 178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 36.000 154.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 40.000 49.000 62.000 32.000
Sum varige driftsmidler 32.000 40.000 49.000 62.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 49.000 98.000 185.000
Varebeholdning 1.069.000 1.190.000 1.184.000 1.331.000 1.456.000
Kundefordringer 434.000 655.000 790.000 1.313.000 895.000
Andre fordringer 55.000 53.000 50.000 33.000 190.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.448.000 3.850.000 3.869.000 3.203.000 3.522.000
Sum omløpsmidler 6.005.000 5.748.000 5.893.000 5.881.000 6.063.000
Sum eiendeler 6.037.000 5.788.000 5.942.000 5.979.000 6.248.000
Sum opptjent egenkapital 5.461.000 5.267.000 5.019.000 4.907.000 4.365.000
Sum egenkapital 5.561.000 5.367.000 5.119.000 5.007.000 4.465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 238.000 1.132.000
Leverandørgjeld 284.000 282.000 333.000 553.000 572.000
Betalbar skatt 47.000 67.000 132.000 65.000 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 57.000 58.000 115.000 79.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 15.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 475.000 421.000 824.000 734.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 6.036.000 5.788.000 5.943.000 5.979.000 6.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.530.000 5.327.000 5.069.000 5.147.000 5.412.000
Likviditetsgrad 1 12.6 13.7 7.2 8 9.3
Likviditetsgrad 2 10.4 10.8 5.7 6.2 7.1
Soliditet 92.1 92.7 86.1 83.7 71.5
Resultatgrad 5.1 6.1 10.8 10.6 3.5
Rentedekningsgrad 120.8 10.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 4 5.4 9.8 12.2 4.6
Signatur
09.11.2012
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex