Maurvangen AS
Juridisk navn:  Maurvangen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61238922
v/Vågå Regnskapslag Edm Stormsveg 3 Maurvangen Fax: 61238958
2680 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Innlandet Vågå
Org.nr: 979570023
Aksjekapital: 737.200 NOK
Etableringsdato: 1/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.8%
Resultat  
  
-2.36%
Egenkapital  
  
-21.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.272.000 1.586.000 1.400.000 1.015.000 812.000
Resultat: 331.000 339.000 354.000 -2.429.000 -13.000
Egenkapital: 1.679.000 2.135.000 1.796.000 -2.158.000 271.000
Regnskap for  Maurvangen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.272.000 1.586.000 1.400.000 1.015.000 812.000
Driftskostnader -942.000 -1.249.000 -1.047.000 -3.341.000 -810.000
Driftsresultat 329.000 337.000 352.000 -2.326.000 1.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -104.000 -14.000
Finans 2.000 2.000 2.000 -104.000 -14.000
Resultat før skatt 331.000 339.000 354.000 -2.429.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 331.000 339.000 354.000 -2.429.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.050.000 2.192.000 2.333.000 2.475.000 3.021.000
Sum omløpsmidler 993.000 1.603.000 1.366.000 1.162.000 734.000
Sum eiendeler 3.043.000 3.795.000 3.699.000 3.637.000 3.755.000
Sum opptjent egenkapital -2.170.000 -2.225.000 -2.564.000 -2.918.000 -489.000
Sum egenkapital 1.679.000 2.135.000 1.796.000 -2.158.000 271.000
Sum langsiktig gjeld 1.020.000 1.185.000 1.318.000 5.185.000 2.625.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 475.000 586.000 610.000 859.000
Sum gjeld og egenkapital 3.043.000 3.795.000 3.700.000 3.637.000 3.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.272.000 1.586.000 1.400.000 1.015.000 812.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.272.000 1.586.000 1.400.000 1.015.000 812.000
Varekostnad 0 0 -238.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -141.000 -141.000 -141.000 -71.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -801.000 -1.108.000 -906.000 -3.032.000 -810.000
Driftskostnader -942.000 -1.249.000 -1.047.000 -3.341.000 -810.000
Driftsresultat 329.000 337.000 352.000 -2.326.000 1.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -104.000 -14.000
Finans 2.000 2.000 2.000 -104.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 331.000 339.000 354.000 -2.429.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.050.000 2.192.000 2.333.000 2.475.000 3.021.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.050.000 2.192.000 2.333.000 2.475.000 3.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.050.000 2.192.000 2.333.000 2.475.000 3.021.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 291.000 1.256.000 1.099.000 806.000 368.000
Andre fordringer 0 0 0 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 702.000 347.000 267.000 356.000 158.000
Sum omløpsmidler 993.000 1.603.000 1.366.000 1.162.000 734.000
Sum eiendeler 3.043.000 3.795.000 3.699.000 3.637.000 3.755.000
Sum opptjent egenkapital -2.170.000 -2.225.000 -2.564.000 -2.918.000 -489.000
Sum egenkapital 1.679.000 2.135.000 1.796.000 -2.158.000 271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.020.000 1.185.000 1.318.000 5.185.000 2.625.000
Leverandørgjeld 87.000 235.000 90.000 100.000 545.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 209.000 196.000 93.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 32.000 299.000 417.000 314.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 475.000 586.000 610.000 859.000
Sum gjeld og egenkapital 3.043.000 3.795.000 3.700.000 3.637.000 3.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 649.000 1.128.000 780.000 552.000 -125.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.4 2.3 1.9 0.9
Likviditetsgrad 2 2.9 3.4 2.3 1.9 0.9
Soliditet 55.2 56.3 48.5 -59.3 7.2
Resultatgrad 25.9 21.2 25.1 -229.2 0.1
Rentedekningsgrad -22.4 0.1
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.1 -2.7 12.9
Total kapitalrentabilitet 10.9 8.9 9.6 0
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex