Mb Drift As
Juridisk navn:  Mb Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91185836
Mekvorpvegen 15 Mekvorpvegen 15 Fax:
6411 Molde 6411 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 992065745
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 12/10/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.89%
Resultat  
  
61.25%
Egenkapital  
  
73.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.875.000 14.313.000 19.593.000 16.366.000 1.256.000
Resultat: 2.064.000 1.280.000 2.688.000 2.192.000 96.000
Egenkapital: 3.788.000 2.184.000 1.191.000 100.000 -156.000
Regnskap for  Mb Drift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.875.000 14.313.000 19.593.000 16.366.000 1.256.000
Driftskostnader -15.811.000 -13.028.000 -16.903.000 -14.172.000 -1.160.000
Driftsresultat 2.065.000 1.286.000 2.690.000 2.194.000 96.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -6.000 -4.000 0
Finans -1.000 -6.000 -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 2.064.000 1.280.000 2.688.000 2.192.000 96.000
Skattekostnad -460.000 -287.000 -597.000 -509.000 -26.000
Årsresultat 1.604.000 993.000 2.091.000 1.683.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 368.000 368.000 428.000 214.000 79.000
Sum omløpsmidler 6.109.000 4.176.000 5.610.000 4.769.000 1.481.000
Sum eiendeler 6.477.000 4.544.000 6.038.000 4.983.000 1.560.000
Sum opptjent egenkapital 3.684.000 2.080.000 1.087.000 -4.000 -260.000
Sum egenkapital 3.788.000 2.184.000 1.191.000 100.000 -156.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 5.000 342.000
Sum kortsiktig gjeld 2.689.000 2.360.000 4.840.000 4.878.000 1.373.000
Sum gjeld og egenkapital 6.477.000 4.544.000 6.038.000 4.983.000 1.559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.208.000 12.660.000 19.526.000 16.323.000 1.256.000
Andre inntekter 1.668.000 1.654.000 67.000 43.000 0
Driftsinntekter 17.875.000 14.313.000 19.593.000 16.366.000 1.256.000
Varekostnad -5.289.000 -4.231.000 -5.440.000 -4.497.000 -291.000
Lønninger -6.367.000 -5.150.000 -6.307.000 -5.183.000 -356.000
Avskrivning -134.000 -118.000 -91.000 -26.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.021.000 -3.529.000 -5.065.000 -4.466.000 -513.000
Driftskostnader -15.811.000 -13.028.000 -16.903.000 -14.172.000 -1.160.000
Driftsresultat 2.065.000 1.286.000 2.690.000 2.194.000 96.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -6.000 -4.000 0
Finans -1.000 -6.000 -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 -437.000 0
Utbytte -1.000.000 -1.332.000 0
Årsresultat 1.604.000 993.000 2.091.000 1.683.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 79.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 368.000 368.000 428.000 214.000 0
Sum varige driftsmidler 368.000 368.000 428.000 214.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 368.000 368.000 428.000 214.000 79.000
Varebeholdning 560.000 314.000 575.000 364.000 266.000
Kundefordringer 113.000 138.000 91.000 83.000 0
Andre fordringer 436.000 488.000 538.000 411.000 197.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.001.000 3.236.000 4.405.000 3.910.000 1.018.000
Sum omløpsmidler 6.109.000 4.176.000 5.610.000 4.769.000 1.481.000
Sum eiendeler 6.477.000 4.544.000 6.038.000 4.983.000 1.560.000
Sum opptjent egenkapital 3.684.000 2.080.000 1.087.000 -4.000 -260.000
Sum egenkapital 3.788.000 2.184.000 1.191.000 100.000 -156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 568.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 5.000 342.000
Leverandørgjeld 246.000 424.000 833.000 642.000 708.000
Betalbar skatt 460.000 293.000 595.000 295.000 0
Skyldig offentlige avgifter 782.000 665.000 992.000 817.000 204.000
Utbytte -1.000.000 -1.332.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.200.000 977.000 1.420.000 1.223.000 461.000
Sum kortsiktig gjeld 2.689.000 2.360.000 4.840.000 4.878.000 1.373.000
Sum gjeld og egenkapital 6.477.000 4.544.000 6.038.000 4.983.000 1.559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.420.000 1.816.000 770.000 -109.000 108.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.8 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1 0.9 0.9
Soliditet 58.5 48.1 19.7 2
Resultatgrad 11.6 9.0 13.7 13.4 7.6
Rentedekningsgrad 1.032.5 183.7 448.3 548.5
Gjeldsgrad 0.7 1.1 4.1 48.8
Total kapitalrentabilitet 31.9 28.3 44.6 44.1 6.2
Signatur
06.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex