Metallkonstruksjoner As
Juridisk navn:  Metallkonstruksjoner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brusetsvingen 10 Brusetsvingen 10 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 925589888
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/16/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhr Finans & Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 7.000
Resultat: -24.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Metallkonstruksjoner As
Resultat 2020
Driftsinntekter 7.000
Driftskostnader -31.000
Driftsresultat -24.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -24.000
Skattekostnad
Årsresultat -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital -24.000
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 7.000
Varekostnad -2.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -29.000
Driftskostnader -31.000
Driftsresultat -24.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital -24.000
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad -342.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
07.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex