Mikrogartner As
Juridisk navn:  Mikrogartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fonnebostvegen 15 Fonnebostvegen 15 Fax:
5955 Lindås 5955 Lindås
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 923396233
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/25/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-8.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 0 70.000
Resultat: -3.000 0
Egenkapital: 22.000 24.000
Regnskap for  Mikrogartner As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 0 70.000
Driftskostnader -3.000 -70.000
Driftsresultat -3.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -3.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -3.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 22.000 24.000
Sum eiendeler 22.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 0
Sum egenkapital 22.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 70.000
Driftsinntekter 0 70.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -70.000
Driftskostnader -3.000 -70.000
Driftsresultat -3.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -3.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 22.000 24.000
Sum omløpsmidler 22.000 24.000
Sum eiendeler 22.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 0
Sum egenkapital 22.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -13.6 0
Prokurister
24.09.2020
Styrets leder og to styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex