Mil-Tek Norge AS
Juridisk navn:  Mil-Tek Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40044992
Schweigaards Gate 58A Schweigaards Gate 58A Fax:
0656 Oslo 656 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993893838
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/13/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Co-X AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.14%
Resultat  
  
-127.91%
Egenkapital  
  
-3.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 87.000 236.000 228.000 269.000 131.000
Resultat: -12.000 43.000 21.000 42.000 -10.000
Egenkapital: 366.000 378.000 345.000 328.000 293.000
Regnskap for  Mil-Tek Norge AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 87.000 236.000 228.000 269.000 131.000
Driftskostnader -97.000 -191.000 -197.000 -227.000 -142.000
Driftsresultat -10.000 44.000 30.000 42.000 -11.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -9.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 -9.000 0 1.000
Resultat før skatt -12.000 43.000 21.000 42.000 -10.000
Skattekostnad -9.000 -5.000 -7.000 0
Årsresultat -12.000 33.000 17.000 35.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 368.000 390.000 362.000 354.000 300.000
Sum eiendeler 368.000 390.000 362.000 354.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 178.000 145.000 128.000 93.000
Sum egenkapital 366.000 378.000 345.000 328.000 293.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 12.000 17.000 26.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 390.000 362.000 354.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 236.000 228.000 269.000 131.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 87.000 236.000 228.000 269.000 131.000
Varekostnad -47.000 -144.000 -154.000 -179.000 -90.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -47.000 -43.000 -48.000 -52.000
Driftskostnader -97.000 -191.000 -197.000 -227.000 -142.000
Driftsresultat -10.000 44.000 30.000 42.000 -11.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -9.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 -9.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -12.000 33.000 17.000 35.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 6.000 3.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 366.000 384.000 360.000 354.000 300.000
Sum omløpsmidler 368.000 390.000 362.000 354.000 300.000
Sum eiendeler 368.000 390.000 362.000 354.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 178.000 145.000 128.000 93.000
Sum egenkapital 366.000 378.000 345.000 328.000 293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 9.000 5.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 16.000 5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 12.000 17.000 26.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 390.000 362.000 354.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 366.000 378.000 345.000 328.000 293.000
Likviditetsgrad 1 184.0 32.5 21.3 13.6 42.9
Likviditetsgrad 2 184.0 32.5 21.3 13.6 42.9
Soliditet 99.5 96.9 95.3 92.7 97.7
Resultatgrad -11.5 18.6 13.2 15.6 -8.4
Rentedekningsgrad -5.0 22.0 3.3 4
Gjeldsgrad 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -2.7 11.3 8.3 12.1 -3.3
Signatur
16.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex