Moen As
Juridisk navn:  Moen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Uthuslivegen 10 Uthuslivegen 10 Fax:
2410 Hernes 2410 Hernes
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 921661770
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/23/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Elverum Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.12%
Resultat  
  
-6.03%
Egenkapital  
  
109.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 2.596.000 2.593.000 733.000
Resultat: 608.000 647.000 392.000
Egenkapital: 904.000 431.000 326.000
Regnskap for  Moen As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.596.000 2.593.000 733.000
Driftskostnader -1.977.000 -1.938.000 -342.000
Driftsresultat 619.000 656.000 392.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -12.000 -8.000 0
Finans -11.000 -8.000 0
Resultat før skatt 608.000 647.000 392.000
Skattekostnad -134.000 -143.000 -88.000
Årsresultat 474.000 505.000 304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 324.000 253.000 0
Sum omløpsmidler 1.045.000 1.260.000 1.026.000
Sum eiendeler 1.369.000 1.513.000 1.026.000
Sum opptjent egenkapital 874.000 401.000 296.000
Sum egenkapital 904.000 431.000 326.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 458.000 1.072.000 700.000
Sum gjeld og egenkapital 1.369.000 1.513.000 1.026.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.552.000 2.593.000 733.000
Andre inntekter 44.000 0 0
Driftsinntekter 2.596.000 2.593.000 733.000
Varekostnad -15.000 -194.000 -123.000
Lønninger -315.000 -289.000 -24.000
Avskrivning -120.000 -33.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.409.000 -1.383.000 -195.000
Driftskostnader -1.977.000 -1.938.000 -342.000
Driftsresultat 619.000 656.000 392.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -12.000 -8.000 0
Finans -11.000 -8.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -400.000 0
Årsresultat 474.000 505.000 304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 141.000 0 0
Driftsløsøre 183.000 253.000 0
Sum varige driftsmidler 324.000 253.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 324.000 253.000 0
Varebeholdning 10.000 0 0
Kundefordringer 737.000 872.000 614.000
Andre fordringer 219.000 369.000 409.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 78.000 19.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.045.000 1.260.000 1.026.000
Sum eiendeler 1.369.000 1.513.000 1.026.000
Sum opptjent egenkapital 874.000 401.000 296.000
Sum egenkapital 904.000 431.000 326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 518.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 10.000 0
Leverandørgjeld 140.000 239.000 141.000
Betalbar skatt 137.000 133.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 88.000 6.000
Utbytte -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 95.000 465.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 1.072.000 700.000
Sum gjeld og egenkapital 1.369.000 1.513.000 1.026.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 587.000 188.000 326.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 1.2 1.5
Soliditet 66.0 28.5 31.8
Resultatgrad 23.8 25.3 53.5
Rentedekningsgrad 51.6 8
Gjeldsgrad 0.5 2.5 2.1
Total kapitalrentabilitet 45.3 43.4 38.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex