Moen & Co As
Juridisk navn:  Moen & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Øyvind Løland Neuberggata 19A c/o Øyvind Løland Neuberggata 19A Fax:
0367 Oslo 367 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918899324
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/27/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Sum Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.25%
Resultat  
  
-93.19%
Egenkapital  
  
78.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.371.000 7.858.000 2.985.000 2.112.000
Resultat: 36.000 529.000 -12.000 178.000
Egenkapital: 994.000 557.000 149.000 161.000
Regnskap for  Moen & Co As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.371.000 7.858.000 2.985.000 2.112.000
Driftskostnader -9.339.000 -7.314.000 -2.982.000 -1.931.000
Driftsresultat 33.000 543.000 3.000 181.000
Finansinntekter 15.000 1.000 0 0
Finanskostnader -12.000 -17.000 -15.000 -3.000
Finans 3.000 -16.000 -15.000 -3.000
Resultat før skatt 36.000 529.000 -12.000 178.000
Skattekostnad -16.000 -122.000 0 -41.000
Årsresultat 21.000 407.000 -12.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 93.000 77.000 0
Sum omløpsmidler 1.752.000 737.000 514.000 428.000
Sum eiendeler 1.777.000 830.000 591.000 428.000
Sum opptjent egenkapital 934.000 527.000 125.000 136.000
Sum egenkapital 994.000 557.000 149.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 783.000 273.000 442.000 267.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 831.000 591.000 427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.371.000 7.833.000 2.985.000 2.112.000
Andre inntekter 25.000 0 0
Driftsinntekter 9.371.000 7.858.000 2.985.000 2.112.000
Varekostnad -7.838.000 -5.881.000 -994.000 0
Lønninger -381.000 -123.000 -14.000 -767.000
Avskrivning -6.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.114.000 -1.309.000 -1.974.000 -1.164.000
Driftskostnader -9.339.000 -7.314.000 -2.982.000 -1.931.000
Driftsresultat 33.000 543.000 3.000 181.000
Finansinntekter 15.000 1.000 0 0
Finanskostnader -12.000 -17.000 -15.000 -3.000
Finans 3.000 -16.000 -15.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 21.000 407.000 -12.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 16.000 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 16.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 77.000 77.000 0
Sum anleggsmidler 25.000 93.000 77.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 288.000 301.000 149.000 0
Andre fordringer 139.000 63.000 89.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.325.000 374.000 277.000 397.000
Sum omløpsmidler 1.752.000 737.000 514.000 428.000
Sum eiendeler 1.777.000 830.000 591.000 428.000
Sum opptjent egenkapital 934.000 527.000 125.000 136.000
Sum egenkapital 994.000 557.000 149.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Leverandørgjeld 163.000 84.000 251.000 129.000
Betalbar skatt 16.000 121.000 0 41.000
Skyldig offentlige avgifter 326.000 40.000 112.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 277.000 29.000 79.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 783.000 273.000 442.000 267.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 831.000 591.000 427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 969.000 464.000 72.000 161.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.7 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 2.2 2.7 1.2 1.6
Soliditet 55.9 6 25.2 37.6
Resultatgrad 0.4 6.9 0.1 8.6
Rentedekningsgrad 2.8 31.9 0.2 60.3
Gjeldsgrad 0.8 0.5 3 1.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 65.5 0.5 42.3
Signatur
16.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
10.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex