Museumsgata 4 As
Juridisk navn:  Museumsgata 4 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Kullerød 6 Nordre Kullerød 6 Fax:
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 921183194
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.84%
Resultat  
  
-93.51%
Egenkapital  
  
-11.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 747.000 662.000 753.000 714.000 267.000
Resultat: -149.000 -77.000 49.000 71.000 -238.000
Egenkapital: 1.155.000 1.304.000 1.382.000 1.333.000 1.262.000
Regnskap for  Museumsgata 4 As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 747.000 662.000 753.000 714.000 267.000
Driftskostnader -659.000 -518.000 -465.000 -389.000 -415.000
Driftsresultat 89.000 144.000 289.000 326.000 -147.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -238.000 -221.000 -240.000 -254.000 -91.000
Finans -238.000 -221.000 -240.000 -254.000 -91.000
Resultat før skatt -149.000 -77.000 49.000 71.000 -238.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -149.000 -77.000 49.000 71.000 -238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.870.000 8.044.000 8.218.000 8.391.000 8.565.000
Sum omløpsmidler 142.000 80.000 103.000 95.000 136.000
Sum eiendeler 8.012.000 8.124.000 8.321.000 8.486.000 8.701.000
Sum opptjent egenkapital -345.000 -196.000 -118.000 -167.000 -238.000
Sum egenkapital 1.155.000 1.304.000 1.382.000 1.333.000 1.262.000
Sum langsiktig gjeld 6.638.000 6.731.000 6.908.000 7.105.000 7.399.000
Sum kortsiktig gjeld 219.000 88.000 31.000 49.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 8.012.000 8.123.000 8.321.000 8.487.000 8.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 43.000 0 0
Andre inntekter 747.000 618.000 710.000 714.000 267.000
Driftsinntekter 747.000 662.000 753.000 714.000 267.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -174.000 -174.000 -174.000 -174.000 -113.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -485.000 -344.000 -291.000 -215.000 -302.000
Driftskostnader -659.000 -518.000 -465.000 -389.000 -415.000
Driftsresultat 89.000 144.000 289.000 326.000 -147.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -238.000 -221.000 -240.000 -254.000 -91.000
Finans -238.000 -221.000 -240.000 -254.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -149.000 -77.000 49.000 71.000 -238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 7.870.000 8.044.000 8.218.000 8.391.000 8.565.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 7.870.000 8.044.000 8.218.000 8.391.000 8.565.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 7.870.000 8.044.000 8.218.000 8.391.000 8.565.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 118.000 25.000 64.000 31.000 23.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 24.000 15.000 39.000 65.000 113.000
Sum omløpsmidler 142.000 80.000 103.000 95.000 136.000
Sum eiendeler 8.012.000 8.124.000 8.321.000 8.486.000 8.701.000
Sum opptjent egenkapital -345.000 -196.000 -118.000 -167.000 -238.000
Sum egenkapital 1.155.000 1.304.000 1.382.000 1.333.000 1.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.638.000 6.731.000 6.908.000 7.105.000 7.399.000
Leverandørgjeld 53.000 73.000 16.000 21.000 -12.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 5.000 15.000 27.000 53.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 11.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 219.000 88.000 31.000 49.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 8.012.000 8.123.000 8.321.000 8.487.000 8.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -77.000 -8.000 72.000 46.000 95.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 3.3 1.9 3.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 3.3 1.9 3.3
Soliditet 14.4 16.1 16.6 15.7 14.5
Resultatgrad 11.9 21.8 38.4 45.7 -55.1
Rentedekningsgrad 0.4 0.7 1.2 1.3 -1.6
Gjeldsgrad 5.9 5.2 5.0 5.4 5.9
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.8 3.5 3.8 -1.7
Signatur
04.08.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex