Norges Bryteforbund
Juridisk navn:  Norges Bryteforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95164518
Postboks 5000 Ullevål stadion Sognsveien 75 L Fax: 21029022
0840 Oslo 855 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 871437092
Aksjekapital: 2.052.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/20/1913
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.97%
Resultat  
  
148.57%
Egenkapital  
  
43.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 11.258.000 7.218.000 7.639.000 6.151.000 5.842.000
Resultat: 609.000 245.000 -218.000 -464.000 527.000
Egenkapital: 2.052.000 1.434.000 1.189.000 1.407.000 1.871.000
Regnskap for  Norges Bryteforbund
Resultat 2017 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 11.258.000 7.218.000 7.639.000 6.151.000 5.842.000
Driftskostnader -10.673.000 -7.003.000 -7.883.000 -6.642.000 -5.344.000
Driftsresultat 586.000 214.000 -243.000 -490.000 499.000
Finansinntekter 25.000 33.000 26.000 28.000 29.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 24.000 32.000 25.000 26.000 28.000
Resultat før skatt 609.000 245.000 -218.000 -464.000 527.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 609.000 245.000 -218.000 -464.000 527.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 166.000 195.000 135.000 122.000 0
Sum omløpsmidler 3.059.000 2.225.000 1.818.000 1.945.000 2.523.000
Sum eiendeler 3.225.000 2.420.000 1.953.000 2.067.000 2.523.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.407.000 1.871.000
Sum egenkapital 2.052.000 1.434.000 1.189.000 1.407.000 1.871.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.174.000 986.000 764.000 659.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 3.226.000 2.420.000 1.953.000 2.066.000 2.522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 552.000 375.000 422.000 249.000 79.000
Andre inntekter 10.705.000 6.842.000 7.218.000 5.902.000 5.763.000
Driftsinntekter 11.258.000 7.218.000 7.639.000 6.151.000 5.842.000
Varekostnad -76.000 -152.000 -69.000 120.000 -25.000
Lønninger -4.166.000 -2.767.000 -2.751.000 -2.384.000 -1.069.000
Avskrivning -19.000 -58.000 -40.000 -22.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.412.000 -4.026.000 -5.023.000 -4.356.000 -4.250.000
Driftskostnader -10.673.000 -7.003.000 -7.883.000 -6.642.000 -5.344.000
Driftsresultat 586.000 214.000 -243.000 -490.000 499.000
Finansinntekter 25.000 33.000 26.000 28.000 29.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 24.000 32.000 25.000 26.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 609.000 245.000 -218.000 -464.000 527.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 166.000 195.000 135.000 122.000 0
Sum varige driftsmidler 166.000 195.000 135.000 122.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 166.000 195.000 135.000 122.000 0
Varebeholdning 150.000 137.000 218.000 245.000 125.000
Kundefordringer 651.000 514.000 385.000 452.000 176.000
Andre fordringer 1.971.000 548.000 985.000 305.000 242.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 288.000 482.000 229.000 150.000 1.980.000
Sum omløpsmidler 3.059.000 2.225.000 1.818.000 1.945.000 2.523.000
Sum eiendeler 3.225.000 2.420.000 1.953.000 2.067.000 2.523.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.407.000 1.871.000
Sum egenkapital 2.052.000 1.434.000 1.189.000 1.407.000 1.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 581.000 93.000 298.000 225.000 172.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 303.000 250.000 244.000 209.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 290.000 643.000 221.000 225.000 357.000
Sum kortsiktig gjeld 1.174.000 986.000 764.000 659.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 3.226.000 2.420.000 1.953.000 2.066.000 2.522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.885.000 1.239.000 1.054.000 1.286.000 1.872.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.4 3.0 3.9
Likviditetsgrad 2 2.5 2.2 2.1 2.6 3.7
Soliditet 63.6 59.3 60.9 68.1 74.2
Resultatgrad 5.2 3.0 -3.2 -8.0 8.5
Rentedekningsgrad 5 247.0 -217.0 -231.0 528.0
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.9 10.2 -11.1 -22.4 20.9
Signatur
20.08.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex