Norges Kommunistiske Parti
Juridisk navn:  Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22716044
c/o Runa Evensen Kiledalen 21 Helgesens Gate 21 Fax:
4619 Mosby 553 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985002967
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/4/1923
Foretakstype: FLI
Revisor: Bang-Olsen Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
83.4%
Resultat  
  
252.63%
Egenkapital  
  
2.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 442.000 241.000 1.011.000 3.298.000 310.000
Resultat: 87.000 -57.000 433.000 2.273.000 -183.000
Egenkapital: 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Regnskap for  Norges Kommunistiske Parti
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 442.000 241.000 1.011.000 3.298.000 310.000
Driftskostnader -355.000 -291.000 -571.000 -1.022.000 -502.000
Driftsresultat 87.000 -50.000 439.000 2.275.000 -192.000
Finansinntekter 0 1.000 9.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -3.000 0
Finans -8.000 -7.000 -2.000 9.000
Resultat før skatt 87.000 -57.000 433.000 2.273.000 -183.000
Skattekostnad 7.000 -6.000 -102.000 -603.000 0
Årsresultat 94.000 -63.000 331.000 1.671.000 -183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 598.000
Sum omløpsmidler 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.083.000 1.231.000
Sum eiendeler 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.083.000 1.829.000
Sum opptjent egenkapital 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Sum egenkapital 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 105.000 599.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.084.000 1.829.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 411.000 210.000 248.000 267.000 252.000
Andre inntekter 32.000 31.000 763.000 3.031.000 58.000
Driftsinntekter 442.000 241.000 1.011.000 3.298.000 310.000
Varekostnad -29.000 -17.000 -29.000 -44.000 -63.000
Lønninger 0 -44.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -326.000 -274.000 -542.000 -934.000 -439.000
Driftskostnader -355.000 -291.000 -571.000 -1.022.000 -502.000
Driftsresultat 87.000 -50.000 439.000 2.275.000 -192.000
Finansinntekter 0 1.000 9.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -3.000 0
Finans -8.000 -7.000 -2.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 94.000 -63.000 331.000 1.671.000 -183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 598.000
Sum anleggsmidler 0 0 598.000
Varebeholdning 149.000 143.000 159.000 165.000 172.000
Kundefordringer 8.000 0 0 1.000
Andre fordringer 12.000 17.000 37.000 25.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.685.000 3.593.000 3.725.000 3.893.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.083.000 1.231.000
Sum eiendeler 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.083.000 1.829.000
Sum opptjent egenkapital 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Sum egenkapital 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.485.000 1.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 10.000 -4.000 -1.000
Betalbar skatt 96.000 603.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 105.000 599.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 3.854.000 3.753.000 3.921.000 4.084.000 1.829.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.847.000 3.753.000 3.816.000 3.484.000 1.216.000
Likviditetsgrad 1 550.6 37.3 6.8 82.1
Likviditetsgrad 2 529.3 35.8 6.5 70.6
Soliditet 99.8 100.0 97.3 85.3 99.2
Resultatgrad 19.7 -20.7 43.4 6 -61.9
Rentedekningsgrad -6.3 62.7 758.3
Gjeldsgrad 0 0.2 0
Total kapitalrentabilitet 2.3 -1.3 11.2 55.7
Signatur
24.08.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex