Norsk Revegetering As
Juridisk navn:  Norsk Revegetering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Påls vei 7 Påls vei 7 Fax:
8008 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 922661863
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/6/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rognan Revisjon AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.39%
Resultat  
  
47.93%
Egenkapital  
  
190.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 17.900.000 13.624.000
Resultat: 3.352.000 2.266.000
Egenkapital: 3.808.000 1.312.000
Regnskap for  Norsk Revegetering As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 17.900.000 13.624.000
Driftskostnader -14.558.000 -11.357.000
Driftsresultat 3.343.000 2.266.000
Finansinntekter 15.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -3.000
Finans 9.000 0
Resultat før skatt 3.352.000 2.266.000
Skattekostnad -738.000 -504.000
Årsresultat 2.614.000 1.762.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 309.000
Sum omløpsmidler 6.540.000 3.026.000
Sum eiendeler 6.729.000 3.335.000
Sum opptjent egenkapital 3.778.000 1.282.000
Sum egenkapital 3.808.000 1.312.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.921.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 6.729.000 3.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.900.000 13.624.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 17.900.000 13.624.000
Varekostnad -7.722.000 -4.976.000
Lønninger -4.131.000 -3.806.000
Avskrivning -131.000 -249.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.574.000 -2.326.000
Driftskostnader -14.558.000 -11.357.000
Driftsresultat 3.343.000 2.266.000
Finansinntekter 15.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -3.000
Finans 9.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -850.000
Årsresultat 2.614.000 1.762.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 86.000 94.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 90.000 215.000
Driftsløsøre 13.000 0
Sum varige driftsmidler 103.000 215.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 189.000 309.000
Varebeholdning 138.000 254.000
Kundefordringer 1.443.000 837.000
Andre fordringer 175.000 52.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.783.000 1.746.000
Sum omløpsmidler 6.540.000 3.026.000
Sum eiendeler 6.729.000 3.335.000
Sum opptjent egenkapital 3.778.000 1.282.000
Sum egenkapital 3.808.000 1.312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 212.000 0
Betalbar skatt 730.000 597.000
Skyldig offentlige avgifter 1.052.000 212.000
Utbytte -850.000
Annen kortsiktig gjeld 927.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 2.921.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 6.729.000 3.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.619.000 1.004.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.2 1.4
Soliditet 56.6 39.4
Resultatgrad 18.7 16.6
Rentedekningsgrad 557.2 755.3
Gjeldsgrad 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 49.9 68.1
Signatur
22.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex