Norwaco
Juridisk navn:  Norwaco
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23316800
Inngang Skråninga Møllergata 8 Inngang Skråninga Møllergata 8 Fax:
0179 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961085993
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/17/1983
Foretakstype: FLI
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.49%
Resultat  
  
-2.08%
Egenkapital  
  
95.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 390.969.000 396.886.000 406.133.000 383.962.000 369.846.000
Resultat: 375.881.000 383.867.000 394.117.000 367.701.000 353.996.000
Egenkapital: -122.000 -2.614.000 -2.963.000 -3.589.000 -5.101.000
Regnskap for  Norwaco
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 390.969.000 396.886.000 406.133.000 383.962.000 369.846.000
Driftskostnader -17.743.000 -17.010.000 -17.861.000 -19.822.000 -19.127.000
Driftsresultat 373.225.000 379.876.000 388.271.000 364.140.000 350.718.000
Finansinntekter 2.656.000 3.992.000 5.845.000 3.561.000 3.277.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.656.000 3.992.000 5.845.000 3.561.000 3.277.000
Resultat før skatt 375.881.000 383.867.000 394.117.000 367.701.000 353.996.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 375.881.000 383.867.000 394.117.000 367.701.000 353.996.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.698.000 1.624.000 1.666.000 1.774.000 1.844.000
Sum omløpsmidler 335.611.000 315.612.000 307.608.000 281.544.000 287.815.000
Sum eiendeler 337.309.000 317.236.000 309.274.000 283.318.000 289.659.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 -2.614.000 -2.963.000 -3.589.000 -5.101.000
Sum egenkapital -122.000 -2.614.000 -2.963.000 -3.589.000 -5.101.000
Sum langsiktig gjeld 122.000 300.939.000 310.096.000 284.679.000 292.078.000
Sum kortsiktig gjeld 337.309.000 18.911.000 2.141.000 2.227.000 2.682.000
Sum gjeld og egenkapital 337.309.000 317.236.000 309.274.000 283.317.000 289.659.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 390.951.000 396.869.000 406.116.000 383.945.000 369.828.000
Andre inntekter 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Driftsinntekter 390.969.000 396.886.000 406.133.000 383.962.000 369.846.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -12.692.000 -11.848.000 -12.464.000 -13.802.000 -12.598.000
Avskrivning -115.000 -42.000 -107.000 -126.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.936.000 -5.120.000 -5.290.000 -5.894.000 -6.417.000
Driftskostnader -17.743.000 -17.010.000 -17.861.000 -19.822.000 -19.127.000
Driftsresultat 373.225.000 379.876.000 388.271.000 364.140.000 350.718.000
Finansinntekter 2.656.000 3.992.000 5.845.000 3.561.000 3.277.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.656.000 3.992.000 5.845.000 3.561.000 3.277.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 375.881.000 383.867.000 394.117.000 367.701.000 353.996.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 74.000 116.000 223.000 294.000
Sum varige driftsmidler 198.000 74.000 116.000 223.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000
Sum anleggsmidler 1.698.000 1.624.000 1.666.000 1.774.000 1.844.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 48.318.000 58.272.000 38.774.000 37.347.000 34.242.000
Andre fordringer 139.000 224.000 104.000 82.000 141.000
Sum investeringer 284.258.000 238.916.000 243.696.000 217.871.000 118.774.000
Kasse, bank 2.896.000 18.200.000 25.035.000 26.243.000 134.659.000
Sum omløpsmidler 335.611.000 315.612.000 307.608.000 281.544.000 287.815.000
Sum eiendeler 337.309.000 317.236.000 309.274.000 283.318.000 289.659.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 -2.614.000 -2.963.000 -3.589.000 -5.101.000
Sum egenkapital -122.000 -2.614.000 -2.963.000 -3.589.000 -5.101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 122.000 2.614.000 2.963.000 3.589.000 5.101.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 122.000 300.939.000 310.096.000 284.679.000 292.078.000
Leverandørgjeld 241.000 146.000 191.000 322.000 534.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 947.000 958.000 1.102.000 1.067.000 1.047.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 336.120.000 17.807.000 848.000 839.000 1.101.000
Sum kortsiktig gjeld 337.309.000 18.911.000 2.141.000 2.227.000 2.682.000
Sum gjeld og egenkapital 337.309.000 317.236.000 309.274.000 283.317.000 289.659.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.698.000 296.701.000 305.467.000 279.317.000 285.133.000
Likviditetsgrad 1 1.0 16.7 143.7 126.4 107.3
Likviditetsgrad 2 1.0 16.7 143.7 126.4 107.3
Soliditet -0.0 -0.8 -1.3 -1.8
Resultatgrad 95.5 95.7 95.6 94.8 94.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.765.8 -122.4 -105.4 -79.9 -57.8
Total kapitalrentabilitet 111.4 121.0 127.4 129.8 122.2
Signatur
08.03.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2023
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex