Oslo Elveforum
Juridisk navn:  Oslo Elveforum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46924125
Postboks 9055 Grønland Fax:
0133 Oslo 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
Fylke Fylke
Org.nr: 983350313
Aksjekapital: 633 NOK
Etableringsdato: 2/23/2000
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.94%
Resultat  
  
484.62%
Egenkapital  
  
12.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 245.000 193.000 343.000 276.000 438.000
Resultat: 76.000 13.000 -50.000 27.000 90.000
Egenkapital: 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Regnskap for  Oslo Elveforum
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 245.000 193.000 343.000 276.000 438.000
Driftskostnader -168.000 -180.000 -393.000 -252.000 -350.000
Driftsresultat 76.000 13.000 -50.000 25.000 87.000
Finansinntekter 0 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 3.000 2.000
Resultat før skatt 76.000 13.000 -50.000 27.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 76.000 13.000 -50.000 27.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Sum eiendeler 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 190.000 340.000 276.000 438.000
Andre inntekter 2.000 3.000 3.000 0 0
Driftsinntekter 245.000 193.000 343.000 276.000 438.000
Varekostnad -168.000 -129.000 -340.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -53.000 -252.000 -350.000
Driftskostnader -168.000 -180.000 -393.000 -252.000 -350.000
Driftsresultat 76.000 13.000 -50.000 25.000 87.000
Finansinntekter 0 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 76.000 13.000 -50.000 27.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Sum omløpsmidler 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Sum eiendeler 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 672.000 596.000 583.000 633.000 606.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 31.0 6.7 -14.6 9.1 19.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 11.3 2.2 -8.6 4.4 14.7
Signatur
17.06.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
TIBBALLS JOHN EARL
SIGNATUR HVER FOR SEG
FUNDER FRITHJOF CHRISTIAN
SIGNATUR HVER FOR SEG
RØRVIK BILLE RUNE
Prokurister
17.06.2022
Prokura hver for seg
Jacobsen Bjørne-Larsen Ellen
Prokura hver for seg
Østvold Per
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex