Otiv Invest AS
Juridisk navn:  Otiv Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52804380
Postboks 533 Kirkegata 169 Fax: 52804381
5501 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 942333919
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.54%
Resultat  
  
-134.2%
Egenkapital  
  
-45.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.000 5.394.000 450.000 720.000 385.000
Resultat: -1.572.000 4.597.000 17.000 192.000 4.000
Egenkapital: 1.821.000 3.344.000 -198.000 -211.000 -163.000
Regnskap for  Otiv Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.000 5.394.000 450.000 720.000 385.000
Driftskostnader -246.000 -522.000 -175.000 -290.000 -142.000
Driftsresultat -221.000 4.872.000 275.000 430.000 242.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.350.000 -274.000 -258.000 -238.000 -238.000
Finans -1.350.000 -274.000 -258.000 -238.000 -238.000
Resultat før skatt -1.572.000 4.597.000 17.000 192.000 4.000
Skattekostnad 49.000 -1.056.000 -4.000 -42.000 1.000
Årsresultat -1.523.000 3.542.000 13.000 149.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.376.000 5.276.000 6.632.000 5.900.000 5.387.000
Sum omløpsmidler 1.078.000 2.062.000 1.142.000 1.517.000 2.418.000
Sum eiendeler 5.454.000 7.338.000 7.774.000 7.417.000 7.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.719.000 3.242.000 -300.000 -313.000 -265.000
Sum egenkapital 1.821.000 3.344.000 -198.000 -211.000 -163.000
Sum langsiktig gjeld 3.031.000 2.993.000 7.170.000 7.395.000 7.590.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 1.001.000 801.000 233.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 5.454.000 7.338.000 7.773.000 7.417.000 7.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 25.000 5.394.000 450.000 720.000 385.000
Driftsinntekter 25.000 5.394.000 450.000 720.000 385.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -41.000 -41.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -522.000 -134.000 -249.000 -101.000
Driftskostnader -246.000 -522.000 -175.000 -290.000 -142.000
Driftsresultat -221.000 4.872.000 275.000 430.000 242.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.350.000 -274.000 -258.000 -238.000 -238.000
Finans -1.350.000 -274.000 -258.000 -238.000 -238.000
Konsernbidrag 0 0 183.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.523.000 3.542.000 13.000 149.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.115.000 1.300.000 1.342.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.115.000 1.300.000 1.342.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.376.000 5.276.000 4.516.000 4.600.000 4.045.000
Sum anleggsmidler 4.376.000 5.276.000 6.632.000 5.900.000 5.387.000
Varebeholdning 1.033.000 1.033.000 1.033.000 1.033.000 1.033.000
Kundefordringer 0 0 77.000
Andre fordringer 40.000 112.000 56.000 393.000 1.303.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 669.000 53.000 91.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.078.000 2.062.000 1.142.000 1.517.000 2.418.000
Sum eiendeler 5.454.000 7.338.000 7.774.000 7.417.000 7.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.719.000 3.242.000 -300.000 -313.000 -265.000
Sum egenkapital 1.821.000 3.344.000 -198.000 -211.000 -163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 703.000 879.000 37.000 39.000 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 194.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.031.000 2.993.000 7.170.000 7.395.000 7.590.000
Leverandørgjeld 25.000 27.000 406.000 15.000 0
Betalbar skatt 7.000 0 189.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 577.000 974.000 195.000 218.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 1.001.000 801.000 233.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 5.454.000 7.338.000 7.773.000 7.417.000 7.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 476.000 1.061.000 341.000 1.284.000 2.041.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.4 6.5 6.4
Likviditetsgrad 2 0.1 1.0 0.1 2.1 3.7
Soliditet 33.4 45.6 -2.5 -2.8 -2.1
Resultatgrad -884.0 90.3 61.1 59.7 62.9
Rentedekningsgrad -0.2 17.8 1.1 1.8 1
Gjeldsgrad 2.0 1.2 -40.3 -36.2 -48.9
Total kapitalrentabilitet -4.1 66.4 3.5 5.8 3.1
Signatur
30.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex