Overflatebehandling Sør AS
Juridisk navn:  Overflatebehandling Sør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46675276
Postboks 265 Hunsfos Næringspark Hunsfos Fax:
4703 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 996119157
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/19/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Omsland As
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.21%
Resultat  
  
1509.09%
Egenkapital  
  
1067.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.271.000 5.434.000 4.920.000 5.989.000 4.474.000
Resultat: 930.000 -66.000 -143.000 150.000 -12.000
Egenkapital: 794.000 68.000 121.000 233.000 121.000
Regnskap for  Overflatebehandling Sør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.271.000 5.434.000 4.920.000 5.989.000 4.474.000
Driftskostnader -7.339.000 -5.494.000 -5.057.000 -5.840.000 -4.484.000
Driftsresultat 933.000 -61.000 -138.000 150.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -6.000 -1.000 -2.000
Finans -2.000 -5.000 -6.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 930.000 -66.000 -143.000 150.000 -12.000
Skattekostnad -205.000 13.000 31.000 -38.000 2.000
Årsresultat 726.000 -53.000 -112.000 112.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 52.000 101.000 132.000 199.000
Sum omløpsmidler 2.550.000 1.082.000 919.000 1.316.000 900.000
Sum eiendeler 2.586.000 1.134.000 1.020.000 1.448.000 1.099.000
Sum opptjent egenkapital 694.000 -32.000 21.000 133.000 21.000
Sum egenkapital 794.000 68.000 121.000 233.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.792.000 1.066.000 899.000 1.215.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 2.586.000 1.134.000 1.020.000 1.448.000 1.099.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.271.000 5.434.000 4.920.000 5.989.000 4.474.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.271.000 5.434.000 4.920.000 5.989.000 4.474.000
Varekostnad -3.055.000 -1.943.000 -1.689.000 -1.912.000 -1.400.000
Lønninger -3.125.000 -2.689.000 -2.565.000 -2.998.000 -2.263.000
Avskrivning -2.000 -61.000 -63.000 -63.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.157.000 -801.000 -740.000 -867.000 -742.000
Driftskostnader -7.339.000 -5.494.000 -5.057.000 -5.840.000 -4.484.000
Driftsresultat 933.000 -61.000 -138.000 150.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -6.000 -1.000 -2.000
Finans -2.000 -5.000 -6.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 726.000 -53.000 -112.000 112.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 52.000 39.000 8.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 61.000 124.000 186.000
Driftsløsøre 19.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0 61.000 124.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 52.000 101.000 132.000 199.000
Varebeholdning 326.000 356.000 339.000 281.000 295.000
Kundefordringer 1.464.000 645.000 416.000 914.000 186.000
Andre fordringer 39.000 6.000 0 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 720.000 75.000 165.000 122.000 404.000
Sum omløpsmidler 2.550.000 1.082.000 919.000 1.316.000 900.000
Sum eiendeler 2.586.000 1.134.000 1.020.000 1.448.000 1.099.000
Sum opptjent egenkapital 694.000 -32.000 21.000 133.000 21.000
Sum egenkapital 794.000 68.000 121.000 233.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 58.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 675.000 220.000 261.000 372.000 225.000
Betalbar skatt 170.000 0 0 33.000 0
Skyldig offentlige avgifter 511.000 248.000 360.000 355.000 443.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 437.000 540.000 278.000 455.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 1.792.000 1.066.000 899.000 1.215.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 2.586.000 1.134.000 1.020.000 1.448.000 1.099.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 758.000 16.000 20.000 101.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.6 0.9 0.7
Soliditet 30.7 6 11.9 16.1 11.0
Resultatgrad 11.3 -1.1 -2.8 2.5 -0.2
Rentedekningsgrad 466.5 -12.2 1 -5.5
Gjeldsgrad 2.3 15.7 7.4 5.2 8.1
Total kapitalrentabilitet 36.1 -5.4 -13.5 10.4 -1.0
Signatur
25.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex