Park AS
Juridisk navn:  Park AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92290285
Jernbanegata 2 Jernbanegata 2 Fax: 35551453
3915 Porsgrunn 3915 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 963396694
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
50%
Resultat  
  
-57.85%
Egenkapital  
  
-367.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.709.000 1.806.000 3.330.000 6.507.000 6.957.000
Resultat: -674.000 -427.000 -23.000 -39.000 30.000
Egenkapital: -490.000 183.000 610.000 650.000 681.000
Regnskap for  Park AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.709.000 1.806.000 3.330.000 6.507.000 6.957.000
Driftskostnader -3.377.000 -2.281.000 -3.765.000 -6.515.000 -6.930.000
Driftsresultat -668.000 -475.000 -436.000 -8.000 27.000
Finansinntekter 0 49.000 478.000 1.000 4.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -66.000 -32.000 -2.000
Finans -5.000 48.000 412.000 -31.000 2.000
Resultat før skatt -674.000 -427.000 -23.000 -39.000 30.000
Skattekostnad 0 0 -17.000 9.000 -11.000
Årsresultat -674.000 -427.000 -40.000 -30.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 351.000 696.000 1.197.000 1.632.000
Sum omløpsmidler 493.000 755.000 952.000 1.375.000 1.529.000
Sum eiendeler 607.000 1.106.000 1.648.000 2.572.000 3.161.000
Sum opptjent egenkapital -690.000 -17.000 410.000 450.000 481.000
Sum egenkapital -490.000 183.000 610.000 650.000 681.000
Sum langsiktig gjeld 260.000 260.000 275.000 470.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 838.000 663.000 764.000 1.452.000 2.464.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 1.106.000 1.649.000 2.572.000 3.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.587.000 1.786.000 3.318.000 6.507.000 6.945.000
Andre inntekter 121.000 20.000 12.000 0 11.000
Driftsinntekter 2.709.000 1.806.000 3.330.000 6.507.000 6.957.000
Varekostnad -646.000 -492.000 -487.000 -1.388.000 -1.509.000
Lønninger -1.073.000 -804.000 -1.379.000 -2.355.000 -2.926.000
Avskrivning -235.000 -322.000 -432.000 -486.000 -380.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.423.000 -663.000 -1.467.000 -2.286.000 -2.115.000
Driftskostnader -3.377.000 -2.281.000 -3.765.000 -6.515.000 -6.930.000
Driftsresultat -668.000 -475.000 -436.000 -8.000 27.000
Finansinntekter 0 49.000 478.000 1.000 4.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -66.000 -32.000 -2.000
Finans -5.000 48.000 412.000 -31.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -674.000 -427.000 -40.000 -30.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 17.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 95.000 216.000 438.000 689.000
Sum varige driftsmidler 114.000 349.000 679.000 1.111.000 1.563.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 17.000 69.000 69.000
Sum anleggsmidler 114.000 351.000 696.000 1.197.000 1.632.000
Varebeholdning 132.000 136.000 172.000 260.000 276.000
Kundefordringer 0 121.000 81.000 205.000 557.000
Andre fordringer 30.000 45.000 79.000 104.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 452.000 620.000 807.000 591.000
Sum omløpsmidler 493.000 755.000 952.000 1.375.000 1.529.000
Sum eiendeler 607.000 1.106.000 1.648.000 2.572.000 3.161.000
Sum opptjent egenkapital -690.000 -17.000 410.000 450.000 481.000
Sum egenkapital -490.000 183.000 610.000 650.000 681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 260.000 260.000 275.000 470.000 16.000
Leverandørgjeld 424.000 182.000 128.000 485.000 681.000
Betalbar skatt 0 0 0 24.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 156.000 160.000 176.000 304.000 384.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 320.000 460.000 638.000 1.372.000
Sum kortsiktig gjeld 838.000 663.000 764.000 1.452.000 2.464.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 1.106.000 1.649.000 2.572.000 3.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -345.000 92.000 188.000 -77.000 -935.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1 1 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 1 0.8 0.6
Soliditet -80.6 16.5 3 25.3 21.5
Resultatgrad -24.7 -26.3 -13.1 -0.1 0.4
Rentedekningsgrad -133.6 -6.6 -0.3 15.5
Gjeldsgrad -2.2 5 1.7 3 3.6
Total kapitalrentabilitet -109.9 -38.5 2.5 -0.3 1.0
Signatur
20.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex