Rørosrein As
Juridisk navn:  Rørosrein As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97974966
Hagaveien 17 Hagaveien 17 Fax:
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 995939711
Aksjekapital: 1.999.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 8/11/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.47%
Resultat  
  
-313.13%
Egenkapital  
  
2526.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 14.361.000 13.000.000 10.570.000 11.753.000 11.949.000
Resultat: -1.384.000 -335.000 -848.000 -1.263.000 553.000
Egenkapital: 5.305.000 202.000 538.000 1.975.000 2.894.000
Regnskap for  Rørosrein As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 14.361.000 13.000.000 10.570.000 11.753.000 11.949.000
Driftskostnader -15.293.000 -12.902.000 -11.095.000 -12.744.000 -11.122.000
Driftsresultat -932.000 98.000 -524.000 -991.000 827.000
Finansinntekter 1.000 6.000 4.000 3.000
Finanskostnader -454.000 -433.000 -331.000 -276.000 -277.000
Finans -453.000 -433.000 -325.000 -272.000 -274.000
Resultat før skatt -1.384.000 -335.000 -848.000 -1.263.000 553.000
Skattekostnad -589.000 344.000 98.000
Årsresultat -1.384.000 -335.000 -1.438.000 -918.000 650.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.615.000 5.110.000 7.042.000 5.297.000 4.824.000
Sum omløpsmidler 6.918.000 4.967.000 6.623.000 4.800.000 6.057.000
Sum eiendeler 11.533.000 10.077.000 13.665.000 10.097.000 10.881.000
Sum opptjent egenkapital 1.303.000 -300.000 35.000 1.473.000 2.391.000
Sum egenkapital 5.305.000 202.000 538.000 1.975.000 2.894.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 6.770.000 7.064.000 5.642.000 5.248.000
Sum kortsiktig gjeld 5.228.000 3.104.000 6.064.000 2.480.000 2.739.000
Sum gjeld og egenkapital 11.533.000 10.076.000 13.665.000 10.097.000 10.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.310.000 12.503.000 10.391.000 11.391.000 10.619.000
Andre inntekter 51.000 497.000 180.000 361.000 1.329.000
Driftsinntekter 14.361.000 13.000.000 10.570.000 11.753.000 11.949.000
Varekostnad -7.991.000 -7.319.000 -5.677.000 -6.578.000 -5.503.000
Lønninger -4.168.000 -2.828.000 -2.577.000 -3.129.000 -2.557.000
Avskrivning -599.000 -689.000 -535.000 -473.000 -390.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.806.000 -2.086.000 -2.101.000 -2.713.000 -2.422.000
Driftskostnader -15.293.000 -12.902.000 -11.095.000 -12.744.000 -11.122.000
Driftsresultat -932.000 98.000 -524.000 -991.000 827.000
Finansinntekter 1.000 6.000 4.000 3.000
Finanskostnader -454.000 -433.000 -331.000 -276.000 -277.000
Finans -453.000 -433.000 -325.000 -272.000 -274.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.384.000 -335.000 -1.438.000 -918.000 650.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 40.000 101.000 751.000 456.000
Fast eiendom 3.628.000 3.865.000 5.595.000 3.364.000 3.210.000
Maskiner anlegg 263.000 339.000 434.000 534.000 454.000
Driftsløsøre 667.000 828.000 907.000 634.000 680.000
Sum varige driftsmidler 4.558.000 5.031.000 6.935.000 4.531.000 4.344.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 39.000 6.000 14.000 24.000
Sum anleggsmidler 4.615.000 5.110.000 7.042.000 5.297.000 4.824.000
Varebeholdning 4.859.000 3.063.000 3.138.000 2.490.000 2.151.000
Kundefordringer 1.551.000 1.357.000 1.752.000 1.312.000 1.489.000
Andre fordringer 51.000 305.000 1.278.000 413.000 1.137.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 457.000 241.000 456.000 585.000 1.280.000
Sum omløpsmidler 6.918.000 4.967.000 6.623.000 4.800.000 6.057.000
Sum eiendeler 11.533.000 10.077.000 13.665.000 10.097.000 10.881.000
Sum opptjent egenkapital 1.303.000 -300.000 35.000 1.473.000 2.391.000
Sum egenkapital 5.305.000 202.000 538.000 1.975.000 2.894.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.595.000 762.000 1.082.000 80.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 6.770.000 7.064.000 5.642.000 5.248.000
Leverandørgjeld 2.902.000 1.465.000 3.453.000 1.675.000 2.114.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 320.000 213.000 160.000 258.000 259.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 411.000 663.000 1.369.000 467.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 5.228.000 3.104.000 6.064.000 2.480.000 2.739.000
Sum gjeld og egenkapital 11.533.000 10.076.000 13.665.000 10.097.000 10.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.690.000 1.863.000 559.000 2.320.000 3.318.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.1 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.6 0.9 1.4
Soliditet 46.0 2.0 3.9 19.6 26.6
Resultatgrad -6.5 0.8 -5.0 -8.4 6.9
Rentedekningsgrad -2.1 0.2 -1.6 -3.6 3
Gjeldsgrad 1.2 48.9 24.4 4.1 2.8
Total kapitalrentabilitet -8.1 1.0 -3.8 -9.8 7.6
Signatur
21.04.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex