Restaurant Furu As
Juridisk navn:  Restaurant Furu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40203046
C/O Bastian Niederholtmeyer Villaveien 30 Kongens gate 36 Fax:
8516 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 922936579
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 6/4/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon As
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.23%
Resultat  
  
1301.49%
Egenkapital  
  
216.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 10.759.000 8.802.000 7.490.000 2.078.000
Resultat: 939.000 67.000 -355.000 -260.000
Egenkapital: 393.000 -338.000 -386.000 -103.000
Regnskap for  Restaurant Furu As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 10.759.000 8.802.000 7.490.000 2.078.000
Driftskostnader -9.768.000 -8.690.000 -7.786.000 -2.320.000
Driftsresultat 990.000 113.000 -296.000 -242.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -53.000 -46.000 -60.000 -18.000
Finans -51.000 -46.000 -60.000 -18.000
Resultat før skatt 939.000 67.000 -355.000 -260.000
Skattekostnad -208.000 -19.000 73.000 57.000
Årsresultat 731.000 48.000 -283.000 -203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 648.000 797.000 914.000 819.000
Sum omløpsmidler 1.532.000 894.000 809.000 1.094.000
Sum eiendeler 2.180.000 1.691.000 1.723.000 1.913.000
Sum opptjent egenkapital 293.000 -438.000 -486.000 -203.000
Sum egenkapital 393.000 -338.000 -386.000 -103.000
Sum langsiktig gjeld 368.000 581.000 823.000 910.000
Sum kortsiktig gjeld 1.419.000 1.447.000 1.286.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 2.180.000 1.690.000 1.723.000 1.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.512.000 8.454.000 7.356.000 2.078.000
Andre inntekter 247.000 348.000 133.000 0
Driftsinntekter 10.759.000 8.802.000 7.490.000 2.078.000
Varekostnad -3.711.000 -3.055.000 -2.778.000 -730.000
Lønninger -3.830.000 -3.563.000 -3.191.000 -1.055.000
Avskrivning -103.000 -98.000 -94.000 -24.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.124.000 -1.974.000 -1.723.000 -511.000
Driftskostnader -9.768.000 -8.690.000 -7.786.000 -2.320.000
Driftsresultat 990.000 113.000 -296.000 -242.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -53.000 -46.000 -60.000 -18.000
Finans -51.000 -46.000 -60.000 -18.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 731.000 48.000 -283.000 -203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 111.000 130.000 57.000
Fast eiendom 28.000 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 620.000 686.000 784.000 762.000
Sum varige driftsmidler 648.000 686.000 784.000 762.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 648.000 797.000 914.000 819.000
Varebeholdning 479.000 342.000 287.000 297.000
Kundefordringer 77.000 96.000 108.000 326.000
Andre fordringer 409.000 290.000 226.000 66.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 567.000 166.000 188.000 405.000
Sum omløpsmidler 1.532.000 894.000 809.000 1.094.000
Sum eiendeler 2.180.000 1.691.000 1.723.000 1.913.000
Sum opptjent egenkapital 293.000 -438.000 -486.000 -203.000
Sum egenkapital 393.000 -338.000 -386.000 -103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 368.000 581.000 823.000 910.000
Leverandørgjeld 345.000 295.000 316.000 426.000
Betalbar skatt 51.000 0
Skyldig offentlige avgifter 430.000 490.000 550.000 177.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 593.000 662.000 419.000 503.000
Sum kortsiktig gjeld 1.419.000 1.447.000 1.286.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 2.180.000 1.690.000 1.723.000 1.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 113.000 -553.000 -477.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.6 0.6 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.4 0.7
Soliditet 18.0 -20.0 -22.4 -5.4
Resultatgrad 9.2 1.3 -4.0 -11.6
Rentedekningsgrad 18.7 2.5 -4.9 -13.4
Gjeldsgrad 4.5 -6.0 -5.5 -19.6
Total kapitalrentabilitet 45.5 6.7 -17.2 -12.7
Signatur
06.02.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2021
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex