Restaurant Partner AS
Juridisk navn:  Restaurant Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 04440
Postboks 435 Haraldsgata 165 Fax: 52713895
5501 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 963475284
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 12/15/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Marion Degerstrøm
Regnskapsfører: Vold Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.9%
Resultat  
  
881.82%
Egenkapital  
  
177.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.997.000 12.613.000 12.984.000 13.380.000 14.827.000
Resultat: 1.080.000 110.000 80.000 520.000 680.000
Egenkapital: 378.000 136.000 231.000 160.000 807.000
Regnskap for  Restaurant Partner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.997.000 12.613.000 12.984.000 13.380.000 14.827.000
Driftskostnader -13.852.000 -12.435.000 -12.815.000 -12.771.000 -14.040.000
Driftsresultat 1.145.000 178.000 168.000 609.000 786.000
Finansinntekter -5.000 0 0
Finanskostnader -65.000 -69.000 -83.000 -89.000 -107.000
Finans -65.000 -69.000 -88.000 -89.000 -107.000
Resultat før skatt 1.080.000 110.000 80.000 520.000 680.000
Skattekostnad -186.000 -49.000 -91.000 -73.000 0
Årsresultat 894.000 61.000 -11.000 447.000 680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.764.000 2.516.000 2.419.000 3.377.000 3.143.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 1.381.000 1.632.000 2.191.000 1.451.000
Sum eiendeler 4.804.000 3.897.000 4.051.000 5.568.000 4.594.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 -80.000 15.000 -57.000 590.000
Sum egenkapital 378.000 136.000 231.000 160.000 807.000
Sum langsiktig gjeld 828.000 1.054.000 1.202.000 1.413.000 1.613.000
Sum kortsiktig gjeld 3.598.000 2.707.000 2.617.000 3.996.000 2.174.000
Sum gjeld og egenkapital 4.804.000 3.898.000 4.051.000 5.569.000 4.594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.997.000 12.534.000 12.984.000 13.380.000 14.795.000
Andre inntekter 79.000 0 0 32.000
Driftsinntekter 14.997.000 12.613.000 12.984.000 13.380.000 14.827.000
Varekostnad -3.240.000 -2.930.000 -3.052.000 -3.260.000 -3.981.000
Lønninger -6.613.000 -5.302.000 -5.938.000 -6.002.000 -5.237.000
Avskrivning -118.000 -121.000 -107.000 -149.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.881.000 -4.082.000 -3.718.000 -3.360.000 -4.655.000
Driftskostnader -13.852.000 -12.435.000 -12.815.000 -12.771.000 -14.040.000
Driftsresultat 1.145.000 178.000 168.000 609.000 786.000
Finansinntekter -5.000 0 0
Finanskostnader -65.000 -69.000 -83.000 -89.000 -107.000
Finans -65.000 -69.000 -88.000 -89.000 -107.000
Konsernbidrag -152.000 -156.000 0 -245.000 0
Utbytte -500.000 0 -850.000 0
Årsresultat 894.000 61.000 -11.000 447.000 680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 654.000 252.000 286.000 393.000 513.000
Sum varige driftsmidler 654.000 252.000 286.000 393.000 513.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.110.000 2.265.000 2.133.000 2.984.000 2.630.000
Sum anleggsmidler 2.764.000 2.516.000 2.419.000 3.377.000 3.143.000
Varebeholdning 211.000 166.000 132.000 117.000 104.000
Kundefordringer 461.000 449.000 780.000 1.131.000 647.000
Andre fordringer 487.000 291.000 559.000 740.000 310.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 881.000 475.000 161.000 202.000 390.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 1.381.000 1.632.000 2.191.000 1.451.000
Sum eiendeler 4.804.000 3.897.000 4.051.000 5.568.000 4.594.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 -80.000 15.000 -57.000 590.000
Sum egenkapital 378.000 136.000 231.000 160.000 807.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 828.000 1.054.000 1.202.000 1.413.000 1.613.000
Leverandørgjeld 1.610.000 1.453.000 1.376.000 1.403.000 929.000
Betalbar skatt 143.000 5.000 91.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 472.000 558.000 580.000 457.000 658.000
Utbytte -500.000 0 -850.000 0
Annen kortsiktig gjeld 678.000 491.000 569.000 968.000 587.000
Sum kortsiktig gjeld 3.598.000 2.707.000 2.617.000 3.996.000 2.174.000
Sum gjeld og egenkapital 4.804.000 3.898.000 4.051.000 5.569.000 4.594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.558.000 -1.326.000 -985.000 -1.805.000 -723.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6
Soliditet 7.9 3.5 5.7 2.9 17.6
Resultatgrad 7.6 1.4 1.3 4.6 5.3
Rentedekningsgrad 17.6 2.6 2 6.8 7.3
Gjeldsgrad 11.7 27.7 16.5 33.8 4.7
Total kapitalrentabilitet 23.8 4.6 4 10.9 17.1
Signatur
02.03.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2009
Prokura hver for seg:
Leif Harald Endresen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex