Roy Eirik Larsen Taxi X-235
Juridisk navn:  Roy Eirik Larsen Taxi X-235
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77618243
Nansenvegen 78 Nansenvegen 78 Fax:
9007 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 980623025
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/26/1999
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 4.779.000
Resultat: 390.000
Egenkapital: -1.214.000
Regnskap for  Roy Eirik Larsen Taxi X-235
Resultat 2022
Driftsinntekter 4.779.000
Driftskostnader -4.266.000
Driftsresultat 512.000
Finansinntekter -1.000
Finanskostnader -121.000
Finans -122.000
Resultat før skatt 390.000
Skattekostnad
Årsresultat 390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 919.000
Sum omløpsmidler 619.000
Sum eiendeler 1.538.000
Sum opptjent egenkapital -1.214.000
Sum egenkapital -1.214.000
Sum langsiktig gjeld 2.095.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000
Sum gjeld og egenkapital 1.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.714.000
Andre inntekter 65.000
Driftsinntekter 4.779.000
Varekostnad
Lønninger -2.228.000
Avskrivning -698.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.340.000
Driftskostnader -4.266.000
Driftsresultat 512.000
Finansinntekter -1.000
Finanskostnader -121.000
Finans -122.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 390.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 880.000
Sum varige driftsmidler 880.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000
Sum anleggsmidler 919.000
Varebeholdning
Kundefordringer 549.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 70.000
Sum omløpsmidler 619.000
Sum eiendeler 1.538.000
Sum opptjent egenkapital -1.214.000
Sum egenkapital -1.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.095.000
Leverandørgjeld 49.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 187.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 422.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000
Sum gjeld og egenkapital 1.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -38.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet -78.9
Resultatgrad 10.7
Rentedekningsgrad 4.2
Gjeldsgrad -2.3
Total kapitalrentabilitet 33.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex