Sør-Trøndelag Skøytekrets
Juridisk navn:  Sør-Trøndelag Skøytekrets
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91583476
Postboks 4595, Persaunet Fax:
7470 Trondheim 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 984066120
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/1950
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 70.000
Resultat: -1.000
Egenkapital: 341.000
Regnskap for  Sør-Trøndelag Skøytekrets
Resultat 2009
Driftsinntekter 70.000
Driftskostnader -80.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader 0
Finans 8.000
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000
Sum omløpsmidler 288.000
Sum eiendeler 341.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 341.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 70.000
Varekostnad -40.000
Lønninger -1.000
Avskrivning -1.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -38.000
Driftskostnader -80.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader 0
Finans 8.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 53.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 53.000
Varebeholdning 20.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 268.000
Sum omløpsmidler 288.000
Sum eiendeler 341.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 341.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad -12.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3
Signatur
22.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex