S.w.i.f.t. Norwegian National Group
Juridisk navn:  S.w.i.f.t. Norwegian National Group
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90880059
Sverre Iversens vei 41 Sverre Iversens vei 41 Fax:
0972 Oslo 972 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981459709
Aksjekapital: 2.706 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/31/1973
Foretakstype: FLI
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.63%
Resultat  
  
-144.83%
Egenkapital  
  
-6.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.409.000 1.670.000 2.172.000 2.222.000 2.212.000
Resultat: -269.000 600.000 891.000 170.000 137.000
Egenkapital: 4.098.000 4.367.000 3.767.000 2.876.000 2.706.000
Regnskap for  S.w.i.f.t. Norwegian National Group
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.409.000 1.670.000 2.172.000 2.222.000 2.212.000
Driftskostnader -1.705.000 -1.075.000 -1.289.000 -2.066.000 -2.084.000
Driftsresultat -296.000 595.000 883.000 157.000 129.000
Finansinntekter 27.000 6.000 9.000 14.000 9.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 27.000 6.000 9.000 13.000 9.000
Resultat før skatt -269.000 600.000 891.000 170.000 137.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -269.000 600.000 891.000 170.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4.786.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.117.000
Sum eiendeler 4.786.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.117.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 4.098.000 4.367.000 3.767.000 2.876.000 2.706.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 689.000 414.000 415.000 473.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 4.787.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.409.000 1.671.000 2.172.000 2.183.000 2.178.000
Andre inntekter -2.000 39.000 34.000
Driftsinntekter 1.409.000 1.670.000 2.172.000 2.222.000 2.212.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -824.000 -847.000 -891.000 -931.000 -961.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -881.000 -228.000 -398.000 -1.135.000 -1.123.000
Driftskostnader -1.705.000 -1.075.000 -1.289.000 -2.066.000 -2.084.000
Driftsresultat -296.000 595.000 883.000 157.000 129.000
Finansinntekter 27.000 6.000 9.000 14.000 9.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 27.000 6.000 9.000 13.000 9.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -269.000 600.000 891.000 170.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 113.000 79.000 103.000 127.000
Andre fordringer 30.000 18.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.673.000 4.781.000 4.103.000 3.216.000 2.972.000
Sum omløpsmidler 4.786.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.117.000
Sum eiendeler 4.786.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.117.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 4.098.000 4.367.000 3.767.000 2.876.000 2.706.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 265.000 6.000 7.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 393.000 408.000 408.000 423.000 412.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 41.000 0
Sum kortsiktig gjeld 689.000 414.000 415.000 473.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 4.787.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.097.000 4.367.000 3.767.000 2.876.000 2.705.000
Likviditetsgrad 1 6.9 11.5 10.1 7.1 7.6
Likviditetsgrad 2 6.9 11.5 10.1 7.1 7.6
Soliditet 85.6 91.3 90.1 85.9 86.8
Resultatgrad -21.0 35.6 40.7 7.1 5.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.6 12.6 21.3 5.1 4.4
Signatur
22.07.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
FJEREIDE ATLE KÅRE
SIGNATUR HVER FOR SEG
FLATRAAKER DAG-INGE
Prokurister
22.07.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex