Sameiet Korsgata 16
Juridisk navn:  Sameiet Korsgata 16
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6666 St Olavs Plass Obos C/O Obos Hammersborg Torg 1 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986478132
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/10/1986
Foretakstype: SAM
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
98.75%
Resultat  
  
645.45%
Egenkapital  
  
13.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 318.000 160.000 222.000 1.022.000 161.000
Resultat: 120.000 -22.000 28.000 915.000 0
Egenkapital: 1.041.000 921.000 943.000 915.000 0
Regnskap for  Sameiet Korsgata 16
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 318.000 160.000 222.000 1.022.000 161.000
Driftskostnader -204.000 -194.000 -205.000 -114.000 -164.000
Driftsresultat 114.000 -34.000 17.000 907.000 -4.000
Finansinntekter 6.000 12.000 13.000 8.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 6.000 12.000 12.000 8.000 4.000
Resultat før skatt 120.000 -22.000 28.000 915.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 -22.000 28.000 915.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 891.000 891.000 891.000 891.000 174.000
Sum omløpsmidler 627.000 529.000 566.000 508.000 343.000
Sum eiendeler 1.518.000 1.420.000 1.457.000 1.399.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 1.041.000 921.000 943.000 915.000 0
Sum egenkapital 1.041.000 921.000 943.000 915.000 0
Sum langsiktig gjeld 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 36.000 50.000 20.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 1.517.000 1.421.000 1.457.000 1.399.000 517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 318.000 160.000 222.000 1.022.000 161.000
Driftsinntekter 318.000 160.000 222.000 1.022.000 161.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -1.000 0
Lønninger -107.000 -94.000 -67.000 -72.000 -65.000
Avskrivning 0 0 0 0 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -100.000 -137.000 -41.000 -58.000
Driftskostnader -204.000 -194.000 -205.000 -114.000 -164.000
Driftsresultat 114.000 -34.000 17.000 907.000 -4.000
Finansinntekter 6.000 12.000 13.000 8.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 6.000 12.000 12.000 8.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 -22.000 28.000 915.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 891.000 891.000 891.000 891.000 174.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 891.000 891.000 891.000 891.000 174.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 891.000 891.000 891.000 891.000 174.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 18.000 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 627.000 511.000 566.000 508.000 338.000
Sum omløpsmidler 627.000 529.000 566.000 508.000 343.000
Sum eiendeler 1.518.000 1.420.000 1.457.000 1.399.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 1.041.000 921.000 943.000 915.000 0
Sum egenkapital 1.041.000 921.000 943.000 915.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000
Leverandørgjeld 2.000 10.000 37.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 16.000 6.000 8.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 10.000 7.000 8.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 36.000 50.000 20.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 1.517.000 1.421.000 1.457.000 1.399.000 517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 615.000 493.000 516.000 488.000 290.000
Likviditetsgrad 1 52.3 14.7 11.3 25.4 6.5
Likviditetsgrad 2 52.3 14.7 11.4 25.5 6.5
Soliditet 68.6 64.8 64.7 65.4 0.0
Resultatgrad 35.8 -21.3 7.7 88.7 -2.5
Rentedekningsgrad 30.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.9 -1.5 2.1 65.4 0.0
Signatur
05.07.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex