Semy As
Juridisk navn:  Semy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94844444
Postboks 555 O.H. Bangs Vei 17 Fax:
1328 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991590978
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 7/2/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: K-Team As
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.8%
Resultat  
  
-192.43%
Egenkapital  
  
-35.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.604.000 12.293.000 11.734.000 8.524.000 8.097.000
Resultat: -452.000 489.000 633.000 -757.000 -925.000
Egenkapital: 839.000 1.292.000 803.000 87.000 1.034.000
Regnskap for  Semy As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.604.000 12.293.000 11.734.000 8.524.000 8.097.000
Driftskostnader -15.069.000 -11.801.000 -11.033.000 -9.323.000 -9.006.000
Driftsresultat -466.000 492.000 701.000 -799.000 -908.000
Finansinntekter 16.000 21.000 -16.000 46.000 21.000
Finanskostnader -2.000 -24.000 -53.000 -3.000 -39.000
Finans 14.000 -3.000 -69.000 43.000 -18.000
Resultat før skatt -452.000 489.000 633.000 -757.000 -925.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -452.000 489.000 633.000 -757.000 -925.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 855.000 1.033.000 1.299.000 1.217.000 830.000
Sum omløpsmidler 4.530.000 3.695.000 2.681.000 2.778.000 2.891.000
Sum eiendeler 5.385.000 4.728.000 3.980.000 3.995.000 3.721.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 1.184.000 695.000 -21.000 926.000
Sum egenkapital 839.000 1.292.000 803.000 87.000 1.034.000
Sum langsiktig gjeld 714.000 926.000 812.000 812.000 812.000
Sum kortsiktig gjeld 3.832.000 2.511.000 2.366.000 3.096.000 1.876.000
Sum gjeld og egenkapital 5.386.000 4.729.000 3.981.000 3.995.000 3.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.543.000 12.293.000 11.734.000 8.263.000 8.032.000
Andre inntekter 61.000 0 262.000 65.000
Driftsinntekter 14.604.000 12.293.000 11.734.000 8.524.000 8.097.000
Varekostnad -4.839.000 -3.458.000 -3.097.000 -2.071.000 -2.489.000
Lønninger -5.531.000 -5.064.000 -5.918.000 -4.646.000 -3.654.000
Avskrivning -196.000 -285.000 -65.000 -457.000 -321.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.503.000 -2.994.000 -1.953.000 -2.149.000 -2.542.000
Driftskostnader -15.069.000 -11.801.000 -11.033.000 -9.323.000 -9.006.000
Driftsresultat -466.000 492.000 701.000 -799.000 -908.000
Finansinntekter 16.000 21.000 -16.000 46.000 21.000
Finanskostnader -2.000 -24.000 -53.000 -3.000 -39.000
Finans 14.000 -3.000 -69.000 43.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -452.000 489.000 633.000 -757.000 -925.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 855.000 1.033.000 1.299.000 1.163.000 776.000
Sum varige driftsmidler 855.000 1.033.000 1.299.000 1.163.000 776.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 855.000 1.033.000 1.299.000 1.217.000 830.000
Varebeholdning 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Kundefordringer 3.658.000 2.957.000 1.989.000 1.899.000 1.961.000
Andre fordringer 1.000 118.000 600.000 249.000
Sum investeringer 0 4.000 56.000
Kasse, bank 849.000 716.000 552.000 254.000 603.000
Sum omløpsmidler 4.530.000 3.695.000 2.681.000 2.778.000 2.891.000
Sum eiendeler 5.385.000 4.728.000 3.980.000 3.995.000 3.721.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 1.184.000 695.000 -21.000 926.000
Sum egenkapital 839.000 1.292.000 803.000 87.000 1.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 714.000 926.000 812.000 812.000 812.000
Leverandørgjeld 713.000 691.000 535.000 1.190.000 423.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.114.000 734.000 911.000 592.000 559.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.005.000 1.085.000 920.000 1.314.000 894.000
Sum kortsiktig gjeld 3.832.000 2.511.000 2.366.000 3.096.000 1.876.000
Sum gjeld og egenkapital 5.386.000 4.729.000 3.981.000 3.995.000 3.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 698.000 1.184.000 315.000 -318.000 1.015.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.1 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.1 0.9 1.5
Soliditet 15.6 27.3 20.2 2.2 27.8
Resultatgrad -3.2 4.0 6 -9.4 -11.2
Rentedekningsgrad -233.0 20.5 13.2 -266.3 -23.3
Gjeldsgrad 5.4 2.7 4 44.9 2.6
Total kapitalrentabilitet -8.4 10.8 17.2 -18.8 -23.8
Signatur
11.08.2022
STYRET I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex