Sento Produkter As
Juridisk navn:  Sento Produkter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67154300
Bedriftsveien 5 Bedriftsveien 5 Fax: 67154320
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 923772588
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/3/1971 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sento as
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.13%
Resultat  
  
-1018.78%
Egenkapital  
  
-239.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.230.000 27.017.000 26.312.000 24.485.000 18.842.000
Resultat: -2.104.000 229.000 -642.000 737.000 -1.402.000
Egenkapital: -1.225.000 879.000 650.000 1.292.000 555.000
Regnskap for  Sento Produkter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.230.000 27.017.000 26.312.000 24.485.000 18.842.000
Driftskostnader -11.952.000 -26.361.000 -26.743.000 -23.484.000 -20.115.000
Driftsresultat -1.723.000 657.000 -432.000 1.001.000 -1.273.000
Finansinntekter 4.000 17.000 23.000 40.000 14.000
Finanskostnader -385.000 -445.000 -234.000 -305.000 -142.000
Finans -381.000 -428.000 -211.000 -265.000 -128.000
Resultat før skatt -2.104.000 229.000 -642.000 737.000 -1.402.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -2.104.000 229.000 -642.000 737.000 -1.402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.063.000 4.576.000 3.647.000 2.943.000 1.245.000
Sum omløpsmidler 1.743.000 4.575.000 4.886.000 4.235.000 4.427.000
Sum eiendeler 5.806.000 9.151.000 8.533.000 7.178.000 5.672.000
Sum opptjent egenkapital -1.781.000 324.000 95.000 737.000 0
Sum egenkapital -1.225.000 879.000 650.000 1.292.000 555.000
Sum langsiktig gjeld 3.741.000 4.162.000 2.507.000 2.315.000 2.625.000
Sum kortsiktig gjeld 3.291.000 4.110.000 5.376.000 3.570.000 2.492.000
Sum gjeld og egenkapital 5.806.000 9.151.000 8.533.000 7.177.000 5.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.666.000 27.395.000 25.854.000 24.467.000 18.842.000
Andre inntekter 564.000 -378.000 458.000 18.000 0
Driftsinntekter 10.230.000 27.017.000 26.312.000 24.485.000 18.842.000
Varekostnad -4.607.000 -12.066.000 -12.153.000 -9.211.000 -7.510.000
Lønninger -3.046.000 -8.352.000 -7.675.000 -7.500.000 -6.361.000
Avskrivning -664.000 -792.000 -759.000 -626.000 -646.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.635.000 -5.151.000 -6.156.000 -6.147.000 -5.598.000
Driftskostnader -11.952.000 -26.361.000 -26.743.000 -23.484.000 -20.115.000
Driftsresultat -1.723.000 657.000 -432.000 1.001.000 -1.273.000
Finansinntekter 4.000 17.000 23.000 40.000 14.000
Finanskostnader -385.000 -445.000 -234.000 -305.000 -142.000
Finans -381.000 -428.000 -211.000 -265.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.104.000 229.000 -642.000 737.000 -1.402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.055.000 4.567.000 3.647.000 2.943.000 150.000
Sum varige driftsmidler 4.055.000 4.567.000 3.647.000 2.943.000 1.176.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 0 0 69.000
Sum anleggsmidler 4.063.000 4.576.000 3.647.000 2.943.000 1.245.000
Varebeholdning 749.000 1.365.000 1.421.000 1.742.000 1.616.000
Kundefordringer 554.000 2.018.000 2.122.000 1.400.000 1.116.000
Andre fordringer 336.000 770.000 1.032.000 761.000 435.000
Sum investeringer 69.000 69.000 69.000 69.000 0
Kasse, bank 34.000 353.000 241.000 262.000 1.259.000
Sum omløpsmidler 1.743.000 4.575.000 4.886.000 4.235.000 4.427.000
Sum eiendeler 5.806.000 9.151.000 8.533.000 7.178.000 5.672.000
Sum opptjent egenkapital -1.781.000 324.000 95.000 737.000 0
Sum egenkapital -1.225.000 879.000 650.000 1.292.000 555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 782.000 997.000 1.534.000 1.187.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.741.000 4.162.000 2.507.000 2.315.000 2.625.000
Leverandørgjeld 884.000 1.283.000 2.434.000 896.000 589.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 955.000 970.000 502.000 586.000 663.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 670.000 860.000 906.000 902.000 1.239.000
Sum kortsiktig gjeld 3.291.000 4.110.000 5.376.000 3.570.000 2.492.000
Sum gjeld og egenkapital 5.806.000 9.151.000 8.533.000 7.177.000 5.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.548.000 465.000 -490.000 665.000 1.935.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1 0.9 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 0.6 0.7 1.1
Soliditet -21.1 9.6 7.6 1 9.8
Resultatgrad -16.8 2.4 -1.6 4.1 -6.8
Rentedekningsgrad -4.5 1.5 -1.8 3.3
Gjeldsgrad -5.7 9.4 12.1 4.6 9.2
Total kapitalrentabilitet -29.6 7.4 -4.8 14.5 -22.2
Signatur
26.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2016
Prokura hver for seg
Gislerud Frode
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex