Septik Tank Co AS
Juridisk navn:  Septik Tank Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22300566
Alfasetveien 2 Alfasetveien 2 Fax: 22306204
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921665938
Aksjekapital: 1.501.500 NOK
Etableringsdato: 1/20/1948
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3%
Resultat  
  
11.79%
Egenkapital  
  
39.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.375.000 1.335.000 1.328.000 1.241.000 5.074.000
Resultat: 313.000 280.000 188.000 312.000 3.757.000
Egenkapital: 2.554.000 1.826.000 2.279.000 2.858.000 3.480.000
Regnskap for  Septik Tank Co AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.375.000 1.335.000 1.328.000 1.241.000 5.074.000
Driftskostnader -1.086.000 -1.075.000 -1.148.000 -931.000 -1.329.000
Driftsresultat 288.000 260.000 180.000 309.000 3.745.000
Finansinntekter 25.000 19.000 9.000 3.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 25.000 19.000 9.000 3.000 12.000
Resultat før skatt 313.000 280.000 188.000 312.000 3.757.000
Skattekostnad -69.000 -43.000 -18.000 -42.000 -926.000
Årsresultat 244.000 237.000 171.000 270.000 2.830.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.433.000 1.175.000 1.313.000 1.476.000 1.663.000
Sum omløpsmidler 3.410.000 2.037.000 2.657.000 3.495.000 5.091.000
Sum eiendeler 4.843.000 3.212.000 3.970.000 4.971.000 6.754.000
Sum opptjent egenkapital 0 324.000 777.000 1.356.000 1.979.000
Sum egenkapital 2.554.000 1.826.000 2.279.000 2.858.000 3.480.000
Sum langsiktig gjeld 58.000 472.000 635.000 855.000 1.110.000
Sum kortsiktig gjeld 2.232.000 915.000 1.056.000 1.258.000 2.164.000
Sum gjeld og egenkapital 4.844.000 3.213.000 3.970.000 4.971.000 6.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.135.000 201.000 193.000 121.000 164.000
Andre inntekter 239.000 1.135.000 1.135.000 1.120.000 4.910.000
Driftsinntekter 1.375.000 1.335.000 1.328.000 1.241.000 5.074.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -142.000 -138.000 -189.000 -187.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -944.000 -937.000 -959.000 -744.000 -1.132.000
Driftskostnader -1.086.000 -1.075.000 -1.148.000 -931.000 -1.329.000
Driftsresultat 288.000 260.000 180.000 309.000 3.745.000
Finansinntekter 25.000 19.000 9.000 3.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 25.000 19.000 9.000 3.000 12.000
Konsernbidrag -1.714.000 -689.000 -750.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 237.000 171.000 270.000 2.830.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.433.000 1.175.000 1.313.000 1.476.000 1.663.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.433.000 1.175.000 1.313.000 1.476.000 1.663.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.433.000 1.175.000 1.313.000 1.476.000 1.663.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 12.000 0 0 13.000
Andre fordringer 3.410.000 2.017.000 2.622.000 14.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 8.000 35.000 1.281.000 864.000
Sum omløpsmidler 3.410.000 2.037.000 2.657.000 3.495.000 5.091.000
Sum eiendeler 4.843.000 3.212.000 3.970.000 4.971.000 6.754.000
Sum opptjent egenkapital 0 324.000 777.000 1.356.000 1.979.000
Sum egenkapital 2.554.000 1.826.000 2.279.000 2.858.000 3.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 472.000 635.000 855.000 1.110.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.198.000 895.000 987.000 1.190.000 2.000.000
Sum langsiktig gjeld 58.000 472.000 635.000 855.000 1.110.000
Leverandørgjeld 20.000 18.000 26.000 23.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 44.000 46.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 0 0 0 113.000
Sum kortsiktig gjeld 2.232.000 915.000 1.056.000 1.258.000 2.164.000
Sum gjeld og egenkapital 4.844.000 3.213.000 3.970.000 4.971.000 6.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.178.000 1.122.000 1.601.000 2.237.000 2.927.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.2 2.5 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1.5 2.2 2.5 2.8 2.4
Soliditet 52.7 56.8 57.4 57.5 51.5
Resultatgrad 20.9 19.5 13.6 24.9 73.8
Rentedekningsgrad 376.7
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 6.5 8.7 4.8 6.3 55.8
Signatur
24.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.06.2017
PROKURA
IMSET MORTEN EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex