Skilsøferga AS
Juridisk navn:  Skilsøferga AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90974361
Frolandsveien 17 Frolandsveien 17 Fax:
4847 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 984719493
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Ivar K Sandvik
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.33%
Resultat  
  
-91.36%
Egenkapital  
  
7.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.772.000 2.740.000 3.676.000 3.190.000 3.098.000
Resultat: 82.000 949.000 157.000 -52.000 -177.000
Egenkapital: -955.000 -1.037.000 -1.986.000 -2.143.000 -2.199.000
Regnskap for  Skilsøferga AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.772.000 2.740.000 3.676.000 3.190.000 3.098.000
Driftskostnader -1.685.000 -1.785.000 -3.404.000 -3.089.000 -3.240.000
Driftsresultat 87.000 955.000 272.000 101.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -116.000 -153.000 -36.000
Finans -5.000 -6.000 -116.000 -153.000 -36.000
Resultat før skatt 82.000 949.000 157.000 -52.000 -177.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 949.000 157.000 -52.000 -177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 270.000 317.000 351.000 410.000 479.000
Sum omløpsmidler 1.017.000 757.000 508.000 476.000 455.000
Sum eiendeler 1.287.000 1.074.000 859.000 886.000 934.000
Sum opptjent egenkapital -1.071.000 -1.153.000 -2.103.000 -2.259.000 -2.299.000
Sum egenkapital -955.000 -1.037.000 -1.986.000 -2.143.000 -2.199.000
Sum langsiktig gjeld 882.000 1.267.000 1.668.000 2.133.000 2.378.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 843.000 1.178.000 897.000 755.000
Sum gjeld og egenkapital 1.287.000 1.073.000 859.000 887.000 934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.772.000 2.740.000 3.517.000 3.190.000 3.098.000
Andre inntekter 0 0 159.000 0 0
Driftsinntekter 1.772.000 2.740.000 3.676.000 3.190.000 3.098.000
Varekostnad -1.057.000 -962.000 -249.000 -89.000 -333.000
Lønninger -1.000 2.000 -2.158.000 -1.824.000 -1.800.000
Avskrivning -46.000 -54.000 -59.000 -69.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -581.000 -771.000 -938.000 -1.107.000 -1.026.000
Driftskostnader -1.685.000 -1.785.000 -3.404.000 -3.089.000 -3.240.000
Driftsresultat 87.000 955.000 272.000 101.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -116.000 -153.000 -36.000
Finans -5.000 -6.000 -116.000 -153.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 949.000 157.000 -52.000 -177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 31.000 19.000 24.000 30.000
Sum varige driftsmidler 270.000 317.000 351.000 410.000 479.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 270.000 317.000 351.000 410.000 479.000
Varebeholdning 9.000 9.000 9.000 72.000 9.000
Kundefordringer 375.000 460.000 221.000 219.000 21.000
Andre fordringer 118.000 7.000 5.000 37.000 288.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 515.000 281.000 272.000 147.000 137.000
Sum omløpsmidler 1.017.000 757.000 508.000 476.000 455.000
Sum eiendeler 1.287.000 1.074.000 859.000 886.000 934.000
Sum opptjent egenkapital -1.071.000 -1.153.000 -2.103.000 -2.259.000 -2.299.000
Sum egenkapital -955.000 -1.037.000 -1.986.000 -2.143.000 -2.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 882.000 1.267.000 1.668.000 2.133.000 2.378.000
Leverandørgjeld 828.000 320.000 162.000 131.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 158.000 362.000 172.000 220.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 385.000 366.000 653.000 593.000 536.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 843.000 1.178.000 897.000 755.000
Sum gjeld og egenkapital 1.287.000 1.073.000 859.000 887.000 934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -343.000 -86.000 -670.000 -421.000 -300.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.4 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.4 0.5 0.6
Soliditet -74.2 -96.6 -230.9 -241.6 -235.4
Resultatgrad 4.9 34.9 7.4 3.2 -4.6
Rentedekningsgrad 17.4 159.2 2.3 0.7 -3.9
Gjeldsgrad -2.3 -1.4 -1.4 -1.4
Total kapitalrentabilitet 6.8 8 31.6 11.4 -15.1
Signatur
19.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex