Sportsklubben Gjøvik-Lyn
Juridisk navn:  Sportsklubben Gjøvik-Lyn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41809901
Postboks 260 Gjøvik stadion Fax:
2803 Gjøvik 2819 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 937203284
Aksjekapital: 724 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 2/1/1902 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisjon & Rådgivning Øst As
Regnskapsfører: Regnskapsconsult AS
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 3.542.000
Resultat: 206.000
Egenkapital: 724.000
Regnskap for  Sportsklubben Gjøvik-Lyn
Resultat 2002
Driftsinntekter 3.542.000
Driftskostnader -3.352.000
Driftsresultat 190.000
Finansinntekter 27.000
Finanskostnader -11.000
Finans 16.000
Resultat før skatt 206.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 355.000
Sum omløpsmidler 921.000
Sum eiendeler 1.276.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 724.000
Sum langsiktig gjeld 280.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000
Sum gjeld og egenkapital 1.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.542.000
Varekostnad 0
Lønninger -216.000
Avskrivning -25.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -3.026.000
Driftskostnader -3.352.000
Driftsresultat 190.000
Finansinntekter 27.000
Finanskostnader -11.000
Finans 16.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 355.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 277.000
Andre fordringer 68.000
Sum investeringer
Kasse, bank 575.000
Sum omløpsmidler 921.000
Sum eiendeler 1.276.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 724.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 280.000
Leverandørgjeld 169.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000
Sum gjeld og egenkapital 1.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 649.000
Likviditetsgrad 1 3.4
Likviditetsgrad 2 3.4
Soliditet 56.7
Resultatgrad 5.4
Rentedekningsgrad 19.7
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 17.0
Signatur
15.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2020
To styremedlemmer i fellesskap.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex