Sterk Nord Vest As
Juridisk navn:  Sterk Nord Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mekvorpvegen 15 Mekvorpvegen 15 Fax:
6411 Molde 6411 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 826610212
Aksjekapital: 4.200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/3/2021 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 68.000
Resultat: 18.000
Egenkapital: 38.000
Regnskap for  Sterk Nord Vest As
Resultat 2021
Driftsinntekter 68.000
Driftskostnader -50.000
Driftsresultat 18.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 18.000
Skattekostnad -4.000
Årsresultat 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 5.408.000
Sum eiendeler 5.408.000
Sum opptjent egenkapital 14.000
Sum egenkapital 38.000
Sum langsiktig gjeld 5.297.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000
Sum gjeld og egenkapital 5.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 68.000
Driftsinntekter 68.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -50.000
Driftskostnader -50.000
Driftsresultat 18.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 5.251.000
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 157.000
Sum omløpsmidler 5.408.000
Sum eiendeler 5.408.000
Sum opptjent egenkapital 14.000
Sum egenkapital 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 5.297.000
Leverandørgjeld 55.000
Betalbar skatt 4.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 13.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000
Sum gjeld og egenkapital 5.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.335.000
Likviditetsgrad 1 74.1
Likviditetsgrad 2 2.2
Soliditet 0.7
Resultatgrad 26.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 141.3
Total kapitalrentabilitet 0.3
Signatur
20.12.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.12.2022
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex