Stiftelsen International School Of Bergen
Juridisk navn:  Stiftelsen International School Of Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306330
Sandslihaugen 30 Sandslihaugen 30 Fax: 55306331
5254 Sandsli 5254 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974412020
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 11/7/1989
Foretakstype: STI
Revisor: Olstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.48%
Resultat  
  
445.47%
Egenkapital  
  
169.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.651.000 26.361.000 24.555.000 22.584.000 24.521.000
Resultat: 1.907.000 -552.000 433.000 -713.000 535.000
Egenkapital: 3.033.000 1.126.000 1.678.000 1.246.000 1.958.000
Regnskap for  Stiftelsen International School Of Bergen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.651.000 26.361.000 24.555.000 22.584.000 24.521.000
Driftskostnader -27.802.000 -26.968.000 -24.182.000 -23.369.000 -24.141.000
Driftsresultat 1.850.000 -608.000 372.000 -786.000 380.000
Finansinntekter 58.000 55.000 62.000 74.000 155.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 58.000 55.000 61.000 74.000 155.000
Resultat før skatt 1.907.000 -552.000 433.000 -713.000 535.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.907.000 -552.000 433.000 -713.000 535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 526.000 126.000 180.000 288.000 251.000
Sum omløpsmidler 13.652.000 10.567.000 11.201.000 11.505.000 13.407.000
Sum eiendeler 14.178.000 10.693.000 11.381.000 11.793.000 13.658.000
Sum opptjent egenkapital 2.533.000 626.000 1.178.000 746.000 1.458.000
Sum egenkapital 3.033.000 1.126.000 1.678.000 1.246.000 1.958.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.146.000 9.568.000 9.702.000 10.547.000 11.699.000
Sum gjeld og egenkapital 14.179.000 10.694.000 11.380.000 11.793.000 13.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.651.000 26.361.000 24.555.000 22.584.000 24.521.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.651.000 26.361.000 24.555.000 22.584.000 24.521.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -22.314.000 -20.825.000 -19.741.000 -20.121.000 -20.948.000
Avskrivning -23.000 -53.000 -108.000 -202.000 -254.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.465.000 -6.090.000 -4.333.000 -3.046.000 -2.939.000
Driftskostnader -27.802.000 -26.968.000 -24.182.000 -23.369.000 -24.141.000
Driftsresultat 1.850.000 -608.000 372.000 -786.000 380.000
Finansinntekter 58.000 55.000 62.000 74.000 155.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 58.000 55.000 61.000 74.000 155.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.907.000 -552.000 433.000 -713.000 535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 426.000 26.000 80.000 188.000 251.000
Sum varige driftsmidler 426.000 26.000 80.000 188.000 251.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 526.000 126.000 180.000 288.000 251.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 882.000 517.000 395.000 407.000 369.000
Andre fordringer 747.000 1.376.000 1.091.000 1.104.000 963.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.023.000 8.675.000 9.715.000 9.994.000 12.075.000
Sum omløpsmidler 13.652.000 10.567.000 11.201.000 11.505.000 13.407.000
Sum eiendeler 14.178.000 10.693.000 11.381.000 11.793.000 13.658.000
Sum opptjent egenkapital 2.533.000 626.000 1.178.000 746.000 1.458.000
Sum egenkapital 3.033.000 1.126.000 1.678.000 1.246.000 1.958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 407.000 901.000 1.165.000 818.000 688.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 2.102.000
Skyldig offentlige avgifter 1.533.000 1.247.000 1.270.000 1.243.000 1.084.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.205.000 7.420.000 7.267.000 8.486.000 7.825.000
Sum kortsiktig gjeld 11.146.000 9.568.000 9.702.000 10.547.000 11.699.000
Sum gjeld og egenkapital 14.179.000 10.694.000 11.380.000 11.793.000 13.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.506.000 999.000 1.499.000 958.000 1.708.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2
Soliditet 21.4 10.5 14.7 10.6 14.3
Resultatgrad 6.2 -2.3 1.5 -3.5 1.5
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 3.7 8.5 5.8 8.5 6.0
Total kapitalrentabilitet 13.5 -5.2 3.8 3.9
Signatur
29.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex