Stiftelsen Promenaden
Juridisk navn:  Stiftelsen Promenaden
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51664206
Ugelivegen 25 Kirkegata 20 Fax:
4120 Tau 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 980385566
Aksjekapital: 100.426 NOK
Etableringsdato: 9/28/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
49.04%
Egenkapital  
  
-14.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 600.000 600.000 720.000 1.059.000 600.000
Resultat: -53.000 -104.000 -129.000 346.000 -45.000
Egenkapital: 321.000 374.000 478.000 606.000 260.000
Regnskap for  Stiftelsen Promenaden
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 600.000 600.000 720.000 1.059.000 600.000
Driftskostnader -665.000 -716.000 -860.000 -725.000 -657.000
Driftsresultat -66.000 -116.000 -140.000 333.000 -58.000
Finansinntekter 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 12.000 12.000 11.000 13.000 13.000
Resultat før skatt -53.000 -104.000 -129.000 346.000 -45.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -53.000 -104.000 -129.000 346.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Sum omløpsmidler 222.000 275.000 379.000 507.000 161.000
Sum eiendeler 321.000 374.000 478.000 606.000 260.000
Sum opptjent egenkapital 220.000 273.000 377.000 506.000 159.000
Sum egenkapital 321.000 374.000 478.000 606.000 260.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 320.000 373.000 477.000 606.000 259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 600.000 600.000 720.000 1.059.000 600.000
Driftsinntekter 600.000 600.000 720.000 1.059.000 600.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
Avskrivning -612.000 -750.000 -624.000 -556.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -591.000 -30.000 -36.000 -27.000 -27.000
Driftskostnader -665.000 -716.000 -860.000 -725.000 -657.000
Driftsresultat -66.000 -116.000 -140.000 333.000 -58.000
Finansinntekter 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 12.000 12.000 11.000 13.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -53.000 -104.000 -129.000 346.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Sum anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 221.000 274.000 378.000 506.000 160.000
Sum omløpsmidler 222.000 275.000 379.000 507.000 161.000
Sum eiendeler 321.000 374.000 478.000 606.000 260.000
Sum opptjent egenkapital 220.000 273.000 377.000 506.000 159.000
Sum egenkapital 321.000 374.000 478.000 606.000 260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 320.000 373.000 477.000 606.000 259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 222.000 275.000 379.000 507.000 161.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad -11.0 -19.3 -19.4 31.4 -9.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -16.8 -27.8 -26.8 57.1 -17.3
Signatur
21.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex