Stiftelsen Soon Sjøskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Soon Sjøskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64985090
Sundbrygga 1 Fax: 64958260
1443 Drøbak 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 977505240
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/4/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.89%
Resultat  
  
-573.81%
Egenkapital  
  
-58.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.163.000 4.287.000 4.570.000 5.155.000 4.970.000
Resultat: -597.000 126.000 266.000 -390.000 1.000
Egenkapital: 422.000 1.020.000 894.000 628.000 1.018.000
Regnskap for  Stiftelsen Soon Sjøskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.163.000 4.287.000 4.570.000 5.155.000 4.970.000
Driftskostnader -4.760.000 -4.156.000 -4.303.000 -5.545.000 -4.969.000
Driftsresultat -596.000 131.000 266.000 -391.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 0 0 0
Finans -2.000 -6.000 0 0 1.000
Resultat før skatt -597.000 126.000 266.000 -390.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -597.000 126.000 266.000 -390.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 632.000 716.000 824.000 917.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 908.000 621.000 571.000 784.000
Sum eiendeler 1.071.000 1.540.000 1.337.000 1.395.000 1.701.000
Sum opptjent egenkapital 372.000 970.000 844.000 578.000 968.000
Sum egenkapital 422.000 1.020.000 894.000 628.000 1.018.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 649.000 520.000 444.000 767.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 1.540.000 1.338.000 1.395.000 1.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.213.000 4.057.000 4.559.000 5.155.000 4.920.000
Andre inntekter -50.000 229.000 11.000 0 50.000
Driftsinntekter 4.163.000 4.287.000 4.570.000 5.155.000 4.970.000
Varekostnad -52.000 -41.000 -26.000 -85.000 -42.000
Lønninger -2.926.000 -2.556.000 -3.202.000 -3.936.000 -3.467.000
Avskrivning -83.000 -109.000 -107.000 -104.000 -19.000
Nedskrivning 0 -17.000 0 0 -400.000
Andre driftskostnader -1.699.000 -1.433.000 -968.000 -1.420.000 -1.041.000
Driftskostnader -4.760.000 -4.156.000 -4.303.000 -5.545.000 -4.969.000
Driftsresultat -596.000 131.000 266.000 -391.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 0 0 0
Finans -2.000 -6.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -597.000 126.000 266.000 -390.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 72.000 76.000 104.000 117.000
Sum varige driftsmidler 49.000 632.000 716.000 824.000 917.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 632.000 716.000 824.000 917.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 103.000 0 59.000 0 104.000
Andre fordringer 90.000 18.000 51.000 49.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 829.000 890.000 511.000 521.000 598.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 908.000 621.000 571.000 784.000
Sum eiendeler 1.071.000 1.540.000 1.337.000 1.395.000 1.701.000
Sum opptjent egenkapital 372.000 970.000 844.000 578.000 968.000
Sum egenkapital 422.000 1.020.000 894.000 628.000 1.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 168.000 71.000 40.000 39.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 170.000 168.000 101.000 286.000 199.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 312.000 281.000 303.000 442.000 444.000
Sum kortsiktig gjeld 649.000 520.000 444.000 767.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 1.540.000 1.338.000 1.395.000 1.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 373.000 388.000 177.000 -196.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.4 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.4 0.7 1.2
Soliditet 39.4 66.2 66.8 4 59.8
Resultatgrad -14.3 3.1 5.8 -7.6 0.0
Rentedekningsgrad 21.8
Gjeldsgrad 1.5 0.5 0.5 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet -55.6 8.5 19.9 0.1
Signatur
10.11.2020
SIGNATUR
GUSTAFSSON LOVE PETER LENNAR
Prokurister
10.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex