Stiftelsen Trondheim Jazzfestival
Juridisk navn:  Stiftelsen Trondheim Jazzfestival
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99452941
Postboks 8844 Nedre Elvehavn Dokkparken 4 Fax:
7481 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 976092686
Aksjekapital: 115 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/7/1996 1
Foretakstype: STI
Revisor: Eide Revisjon AS
Regnskapsfører: Ila Bokholderi AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.95%
Resultat  
  
-135.52%
Egenkapital  
  
-4.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.767.000 7.195.000 6.128.000 5.416.000 5.903.000
Resultat: -119.000 335.000 287.000 -186.000 238.000
Egenkapital: 2.361.000 2.480.000 2.145.000 1.858.000 2.044.000
Regnskap for  Stiftelsen Trondheim Jazzfestival
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.767.000 7.195.000 6.128.000 5.416.000 5.903.000
Driftskostnader -6.884.000 -6.871.000 -5.850.000 -5.614.000 -5.653.000
Driftsresultat -118.000 324.000 279.000 -198.000 250.000
Finansinntekter 17.000 12.000 12.000 13.000 6.000
Finanskostnader -19.000 -1.000 -5.000 -1.000 -17.000
Finans -2.000 11.000 7.000 12.000 -11.000
Resultat før skatt -119.000 335.000 287.000 -186.000 238.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 335.000 287.000 -186.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 26.000 26.000
Sum omløpsmidler 3.066.000 3.028.000 3.538.000 2.541.000 2.496.000
Sum eiendeler 3.082.000 3.044.000 3.554.000 2.567.000 2.522.000
Sum opptjent egenkapital 2.246.000 2.365.000 2.030.000 1.743.000 1.929.000
Sum egenkapital 2.361.000 2.480.000 2.145.000 1.858.000 2.044.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 721.000 565.000 1.409.000 709.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 3.082.000 3.045.000 3.554.000 2.567.000 2.522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.266.000 6.825.000 5.819.000 5.115.000 5.462.000
Andre inntekter 501.000 371.000 310.000 301.000 441.000
Driftsinntekter 6.767.000 7.195.000 6.128.000 5.416.000 5.903.000
Varekostnad -4.981.000 -5.034.000 -4.392.000 -4.200.000 -4.122.000
Lønninger -1.266.000 -1.183.000 -828.000 -869.000 -944.000
Avskrivning 0 0 -10.000 0 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -637.000 -654.000 -620.000 -545.000 -581.000
Driftskostnader -6.884.000 -6.871.000 -5.850.000 -5.614.000 -5.653.000
Driftsresultat -118.000 324.000 279.000 -198.000 250.000
Finansinntekter 17.000 12.000 12.000 13.000 6.000
Finanskostnader -19.000 -1.000 -5.000 -1.000 -17.000
Finans -2.000 11.000 7.000 12.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 335.000 287.000 -186.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.000 11.000 11.000 21.000 21.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.000 11.000 11.000 21.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 26.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 437.000 544.000 465.000 -37.000 37.000
Andre fordringer 80.000 13.000 346.000 384.000 451.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.549.000 2.471.000 2.727.000 2.195.000 2.009.000
Sum omløpsmidler 3.066.000 3.028.000 3.538.000 2.541.000 2.496.000
Sum eiendeler 3.082.000 3.044.000 3.554.000 2.567.000 2.522.000
Sum opptjent egenkapital 2.246.000 2.365.000 2.030.000 1.743.000 1.929.000
Sum egenkapital 2.361.000 2.480.000 2.145.000 1.858.000 2.044.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 345.000 339.000 549.000 249.000 183.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 111.000 85.000 59.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 261.000 115.000 775.000 401.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 721.000 565.000 1.409.000 709.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 3.082.000 3.045.000 3.554.000 2.567.000 2.522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.345.000 2.463.000 2.129.000 1.832.000 2.018.000
Likviditetsgrad 1 4.3 5.4 2.5 3.6 5.2
Likviditetsgrad 2 4.3 5.4 2.5 3.6 5.3
Soliditet 76.6 81.4 60.4 72.4 81.0
Resultatgrad -1.7 4.5 4.6 -3.7 4.2
Rentedekningsgrad -6.2 3 55.8 15.1
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.7 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.3 1 8.2 -7.2 10.2
Signatur
10.05.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.05.2021
STYRELEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex